Jak się okazuje, tylko wystąpienie na drogę sądową pozostaje ojcom dzieci, którzy nie zdążyli przed końcem ubiegłego roku złożyć w KRUS wniosku o zasiłek macierzyński.
Więcej: Zasiłek macierzyński albo z KRUS, albo z ZUS

Dopytywaliśmy w KRUS, czy zasiłek przysługuje w efekcie złożenia wniosku, czy jest następstwem narodzenia dziecka. I jakie znaczenie ma stosowany wcześniej tryb przedawnienia, rozciągany dotychczas na 10 lat?
Jak wynika z odpowiedzi, ubezpieczyciel nie widzi żadnego problemu w sytuacji powstałej po zmianie przepisów:

"Odnośnie prawa ubezpieczonego rolnika do jednorazowego zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w roku 2015r., który nie zdążył złożyć wniosku do 31.12.2015r., Biuro Świadczeń Centrali KRUS informuje, że z dniem 1 stycznia 2016r. weszła w życie ustawa z dnia 24 lipca 2015r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz. 1217), która uchyliła art. 15 ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016r., poz. 277 ze zm.), zgodnie z którym osobie podlegającej ubezpieczonemu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu (rolnikowi/domownikowi) z tytułu urodzenia dziecka przysługiwał jednorazowy zasiłek macierzyński w wysokości czterokrotnej emerytury podstawowej obowiązującej w dacie porodu. Zasiłek ten mógł wówczas otrzymać także ubezpieczony ojciec dziecka nawet, gdy matka dziecka jako zatrudniona otrzymała zasiłek macierzyński z zakładu pracy lub z ZUS. Przepis ten obowiązywał do dnia 31 grudnia 2015 r.

Jak podaje czytelnik w piśmie, dziecko urodziło się w końcu listopada 2015r. Gdyby ubezpieczony rolnik złożył wniosek o zasiłek macierzyński do 31.12.2015 r., nawet dostarczając w terminie późniejszym akt urodzenia dziecka, to na mocy uprzednio obowiązujących przepisów otrzymałby zasiłek macierzyński.

Aktualnie ubezpieczony ojciec dziecka może złożyć formalny wniosek o jednorazowy zasiłek macierzyński i od decyzji odmawiającej organu rentowego KRUS może odwołać się do Sądu. Prawomocny wyrok, jaki zapadnie będzie wiążący dla obu stron postępowania.

Ponadto Biuro wyjaśnia, że od 01.01.2016r. w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2016 poz. 277, t.jedn.) obowiązuje art. 35a ust. 2, w świetle, którego ubezpieczonemu ojcu dziecka zasiłek macierzyński przysługuje w trzech przypadkach:
1. skrócenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka, 2. śmierci matki dziecka, 3. porzucenia dziecka przez matkę.

Wobec powyższego, jeżeli ubezpieczony rolnik, ojciec dziecka nie pobrał jednorazowego zasiłku macierzyńskiego z KRUS na mocy uprzednio obowiązujących przepisów (nie zdążył złożyć chociażby samego wniosku do 31.12.2015r.) aktualnie w świetle nowych przepisów nie nabędzie do niego prawa.
Nadmienia się, że zgodnie z art. 44 ustawy o u.s.r podstawą do rozpatrzenia prawa do świadczeń w tym do zasiłku macierzyńskiego jest złożony wniosek.

Biuro informuje, że o zmianie przepisów w zakresie przyznawania i wypłaty zasiłku macierzyńskim rolnicy byli informowani poprzez ulotki informacyjne dołączone do przekazów płatniczych, jak też poprzez informacje zamieszczane na stronie internetowej KRUS, w tym w aktualnościach - według narastającej kolejności http://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/nowe-swiadczenie-z-ubezpieczenia-emerytalno-rentowego-rolnikow/

http://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/zmiany-w-zasilku-macierzynskim-od-1-stycznia-2016-r/

w zakładce Świadczenia:
http://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/swiadczenia-z-ubezpieczenia-emerytalno-rentowego/zasilek-macierzynski/
w BIP KRUS
w pouczeniu do formularza wniosku
http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/bip/form/swiad/KRUS_SR_24_A_11_2015_wniosek_zasilek_macierzynski_22_12_2015.pdf

Najnowsza informacja jest w docelowym menu:
http://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/swiadczenia-z-ubezpieczenia-emerytalno-rentowego/zasilek-macierzynski-wedlug-nowych-zasad-w-pytaniach-i-odpowiedziach/"

Tyle KRUS. A co na to nasz czytelnik? Rozważa możliwość wystąpienia na drogę sądową po otrzymaniu decyzji odmawiającej przyznania świadczenia, uzasadnionej niezłożeniem wniosku przed końcem roku.