Nowelizacja ustawy regulującej kwestie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, zaczęła obowiązywać od 11 lutego. Wprowadza ona kilka istotnych zmian, które powinny ułatwić życie ubezpieczającym pojazd. Ale uwaga, przepisy wchodzące w życie 11 lutego 2012 r. odnoszą się do umów ubezpieczenia, które zostaną zawarte po tej dacie. Dla umów zawartych wcześniej będą obowiązywały przepisy dotychczasowe

Jednym z ważniejszych przepisów jest możliwość wypowiedzenia przedłużonej automatycznie na kolejny rok umowy, jeśli została zawarta nowa umowa w innej firmie. Wypowiedzenia można dokonać na kilka sposobów: przez złożenie oświadczenia agentowi danej firmy, pocztą polską (liczy się data nadania), elektronicznie lub faksem.

Zakład ubezpieczający pojazd ma teraz obowiązek wysłania do klienta informacji o możliwości przedłużenia umowy na kolejny rok i wysokości składki – najpóźniej na 14 dni przed zakończeniem rocznej polisy. Po zawarciu nowej, w ciągu 14 dni musi on wysłać potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia.

W momencie sprzedaży pojazdu i nie wypowiedzenia OC przez nowego nabywcę, polisa pozostaje ważna tylko przez okres na jaki została zawarta, a ubezpieczyciel nie ma prawa do jej automatycznego odnowienia i naliczenia składki. Ponadto, nabywca może rozwiązać obowiązujące ubezpieczenie OC w trakcie jego trwania. Wtedy sprzedający odzyska pieniądze za niewykorzystane dni ubezpieczenia.

Łatwiejszy ma być też dostęp do informacji czy pojazd ma ubezpieczenie i dokumentów dotyczących likwidacji szkody. Znajdują się one w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym pod adresem internetowym www.ufg.pl.