KRIR wystosował apel do Ministerstwa Rolnictwa 22 sierpnia br. na wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej. W piśmie tym zwraca uwagę, że komisje szacujące straty zgłaszają wojewódzkim izbom rolniczym rażące rozbieżności pomiędzy szacunkami komisji szacujących szkody suszowe a szacunkami przedsiębiorstw kontraktujących płody rolne u rolników.

Konsekwencją tego zjawiska będą zaś kary finansowe wymierzane rolnikom, które wynikają z umów kontraktacyjnych. Samorząd rolniczy uznaje taką sytuacje za wysoce szkodliwą, gdyż rolnicy są karani po dwakroć: przez zjawisko katastroficznej suszy oraz przez przedsiębiorstwa, które bezwzględnie próbują egzekwować zapisy umowy.