Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa o podjęcie działań mających na celu uproszczenie przepisów i złagodzenie wymogów dotyczących budowy silosów zbożowych. To nieodzowny - w opinii samorządu - warunek, by jak najwięcej rolników mogło skorzystać ze wsparcia na budowę infrastruktury do magazynowania, służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy. Izby wysunęły w tym zakresie 4 postulaty.

Pierwszy to dokonanie zmian w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie. Chodzi tu o odległości silosów na zboże i pasze o pojemności do 100 ton od granicy działki sąsiedniej. Obowiązujący przepis zezwala na stawianie silosu w odległości 4 metrów od granicy działki sąsiedniej, co jest barierą nie do pokonania np. dla wielu rolników na terenie województw południowych Polski, gdzie działki są wąskie.

Dlatego zwracamy się o zmianę tego przepisu na wartość 1,5 metra od granicy działki sąsiedniej, co umożliwiłoby rolnikom postawienie silosów zbożowych zgodnie z przepisami - wnioskuje KRIR.

Obowiązek budowy hydrantu

Drugi postulat to odstąpienie od obowiązku budowy hydrantu w odległości do 75 metrów od silosu.

Zrozumiałe jest, że bezpieczeństwo przeciwpożarowe jest istotne, jednak w przypadku gospodarstw rolnych, zwłaszcza tych zlokalizowanych na obszarach wiejskich, taka odległość hamuje budowę silosów. Zwiększenie tej odległości lub elastyczne podejście w tej kwestii znacząco ułatwiłoby rolnikom budowę silosów zbożowych - argumentują samorządowcy.

Mniej dokumentów, więcej możliwości

KRIR wnioskował też o "zwolnienie rolników z konieczności posiadania dokumentacji warunków zabudowy, zwłaszcza w gminach, które nie posiadają planów zagospodarowania przestrzennego". Zgromadzenie wymaganej dokumentacji może być w wielu przypadkach czasochłonne i kosztowne dla rolników - uzasadniają izby - a zwolnienie z tego wymogu ułatwi i przyspieszy proces budowy silosów, na czym wszystkim zależy.

Ostatni postulat to wniosek o rozszerzenie programu wsparcia o możliwość dofinansowania budowy hal namiotowych oraz adaptacji istniejących obiektów na magazyny zboża i innych sypkich płodów rolnych.

Tego rodzaju rozwiązania mogą stanowić atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych silosów, zwłaszcza dla mniejszych gospodarstw rolnych - argumentuje KRIR we wniosku do ministra rolnictwa.