„Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona  jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo" – ta zasadnicza definicja rolnika z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z 2003 roku nie zmienia się.

Zmiany dotyczą natomiast spełnienia wymogu osobistego prowadzenia gospodarstwa.

Te zmiany mogą okazać się znaczące dla właścicieli gospodarstw powyżej 20 ha, nieubezpieczonych w KRUS.

Projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (dalej: uwsn),przyjęty przez rząd 23 lutego,zmienia definicję osobistego prowadzenia gospodarstwa, podaną w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego z 2003 roku (ukur). I zmienia ją inaczej, niż proponowano w pierwszym rządowym projekcie uwsn, przesłanym do konsultacji.

W pierwszym projekcie uwsn definicję rolnika indywidualnego z ukur zmieniono, dodając wymóg spełnienia warunku osobistej pracy w gospodarstwie i osiągania z niej znaczących dochodów – rolnik miał spełniać go m.in. wtedy, gdy dochody z prowadzenia gospodarstwa o powierzchni przekraczającej 20 ha użytków rolnych byłyby nie niższe niż jedna czwarta wszystkich jego dochodów.

Natomiast ostatecznie w projekcie przyjętym przez rząd rozwiązanie jest inne: otóż wymóg osobistego prowadzenia gospodarstwa spełnia osoba, która (oprócz pracy i podejmowania decyzji, jak jest i teraz) „podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników jako rolnik w pełnym zakresie z mocy ustawy, chyba że powierzchnia prowadzonego przez nią gospodarstwa rolnego nie przekracza 20 ha użytków rolnych."

Zastrzeżono przy tym, że osoby fizyczne, które w dniu wejścia w życie ustawy są rolnikami indywidualnymi w rozumieniu dotychczas obowiązującym, a nie spełniają dodatkowo wprowadzanego warunku w postaci ubezpieczenia w KRUS, uznaje się za osoby spełniające ten warunek przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie nowej ustawy.

Jak z tego wynika, właściciel gospodarstwa większego niż 20 ha, ubezpieczony w ZUS, nie będzie traktowany jako rolnik indywidualny – chyba że spełnia wymogi wynikające z definicji już teraz. Po pięciu latach przestanie natomiast być rolnikiem indywidualnym – chyba że przez 5 lat zdoła ubezpieczyć się w KRUS.

Taka definicja pozostawia poza zawodem rolnika np. właścicieli gospodarstw mających ponad 20 ha, a będących na emeryturze z ZUS.

Co stanie się, gdy właściciel 21 ha jest ubezpieczony w ZUS. Czy może dokupić ziemi? A co, jeśli pobiera emeryturę z ZUS? Co z rolnikami dwuzawodowcami, którzy chcieliby powiększyć gospodarstwo, czy mają jakąś możliwość rozwoju? Co z tymi rolnikami, którzy prowadzą działalność pozarolniczą i "wypadli" z KRUS. Czy przestają być rolnikami, nawet jak mają 100 ha? – takie wątpliwości nasuwają się w związku z zaproponowanymi rozstrzygnięciami. Przekazaliśmy je do MRiRW, o odpowiedzi poinformujemy.