Bardzo często spotykamy się w praktyce z sytuacją, że właściciel gruntu pobiera dopłaty, a dzierżawca w zamian nie płaci czynszu dzierżawnego. W przepisach unijnych dotyczących płatności bezpośrednich jest unormowane, że dofinansowanie należy się posiadaczowi gruntów. Nie jest uregulowane natomiast, czy ubiegający się o przyznanie płatności bezpośrednich, musi posiadać tytuł prawny do tych gruntów. Oficjalnie jednak to dzierżawca powinien być beneficjentem dopłaty, a następnie zapłacić właścicielowi czynsz dzierżawny.


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w sytuacji wystąpienia tzw. konfliktu kontroli krzyżowej, czyli zadeklarowania do płatności tej samej działki rolnej przez dwóch wnioskodawców, ARiMR zobligowany jest przeprowadzić postępowania wyjaśniające, mające na celu określenie, który z wnioskodawców był posiadaczem gruntu na dzień 31 maja, a tym samym, komu przysługują płatności bezpośrednie. w rozstrzygnięciu komu należą się dopłaty, służy umowa dzierżawy.


,,Natomiast w sytuacji gdy rolnik ubiega się o przyznanie dopłat bezpośrednich do gruntów wchodzących w skład zasobu własności rolnej skarbu państwa, musi posiadać na dzień 31 maja roku w którym ubiega się o te płatności, tytuł prawny do tych gruntów. Weryfikacja tytułu prawnego odbywa się na podstawie wymiany danych pomiędzy ARiMR i ANR. W przypadku wykrycia niejasności w tym zakresie, rolnik wzywany jest do okazania tego dokumentu. Brak tytułu prawnego do danej działki powoduje, że nie można przyznać do niej płatności bezpośrednich’’ – dodaje ARiMR.


Celem systemu wsparcia bezpośredniego jest finansowe wspieranie rolników, czyli osób, które faktycznie uprawiają grunty rolne. Dopłaty nie są przewidziane dla właścicieli, którzy dysponując jedynie tytułem własności, nie zajmują się produkcją rolną.