Agencja zaznaczyła, że o pomoc finansowaną z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020 można się ubiegać od 19 marca do 17 kwietnia br. ARiMR poinformowała, że na tego typu przedsięwzięcia mogą otrzymać maksymalnie 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020. Agencja zaznaczyła, że wysokość dofinansowania przyznanego przez Agencję nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.

Większość spraw związanych z ubieganiem się o dopłaty i dotacje, a także z rejestracją zwierząt można załatwić przez internet z powodu rozszerzającej się epidemii koronwirusa.

Można to zrobić przy użyciu komputera za pomocą aplikacji eWniosekPlus, a dane o zwierzętach zgłoś albo wyjaśnij za pomocą aplikacji PortalIRZplus.

Jeżeli nie używasz komputera – poproś o pomoc doradcę rolniczego albo skorzystaj
z przesłania dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Poddziałanie 5.1 „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" finansowane z PROW 2014-2020 skierowane jest do dwóch grup odbiorców – rolników oraz spółek wodnych w których większość stanowią rolnicy.

Pierwsza grupa do której kierowana jest pomoc, to rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk świń i chcą zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF poprzez:

  • ogrodzenie chlewni wraz z terenem na którym przebywają świnie;
  • utworzenie lub zmodernizowanie zadaszonej niecki do dezynfekcji;
  • zakup urządzeń do dezynfekcji;
  • przebudowę czy też remont pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach.

Kto w pierwszej kolejności może się ubiegać o wsparcie?

Każdy wniosek o przyznanie pomocy jest punktowany. O kolejności przysługiwania pomocy rolnikom decyduje suma uzyskanych punktów. 

Kolejność przysługiwania pomocy w przypadku rolników ustala się na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Liczbę świń ustala się jako iloraz sumy liczby świń utrzymywanych przez rolnika w ostatnim dniu każdego z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, i liczby 12. Dane pobiera się z ww. rejestru wg stanu na dzień rozpoczęcia terminu składania Wniosków.

Punkty przyznawane są za średnią liczbę świń w stadzie (50 szt. świń średnio miesięcznie liczone z ostatnich 12 miesięcy):

  • od 50 do 800 świń - przyznaje się od 2 do 6 punktów, przy czym 6 punktów przyznaje się w przypadku gdy liczba świń jest równa 800, a dla pozostałych wartości proporcjonalnie mniej, aż do 2 punktów dla wartości równej 50,
  • od 800 do 1200 świń - przyznaje się od 2 do 6 punktów, przy czym 6 punktów przyznaje się w przypadku gdy liczba świń jest równa 800, a dla pozostałych wartości proporcjonalnie mniej, aż do 2 punktów dla wartości równej 1200,
  • powyżej 1200 świń - przyznaje się 2 punkty;

Punkty przyznawane są także za realizację operacji dotyczących niecki dezynfekcyjnej – można otrzymać 2 punkty.

Obowiązki beneficjenta

Zgodnie z rozporządzeniem, Beneficjent musi zobowiązać się przez okres 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej m.in. do zapewnienia trwałości operacji obejmującej m.in.: nieprzenoszenia prawa własności lub posiadanie nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych budynków lub budowli, na które została przyznana i wypłacona pomoc oraz ich wykorzystywania w sposób zgodny z przeznaczeniem i celami operacji.

Ponadto rolnik musi prowadzić działalność związaną z przyznaną pomocą, której służyła realizacja inwestycji, lub której prowadzenie stanowiło warunek przyznania pomocy, bez zmiany sposobu lub miejsca jej prowadzenia.

Rolnik musi przechowywać dokumenty związanych z przyznaną pomocą także przez 5 lat oraz informować Agencję o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy. Jeżeli zakupił sprzęt na realizację inwestycji to musi go używać wyłącznie zgodnie z celem zrealizowanej inwestycji.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy to wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o przyznanie pomocy rolnik podpisuje umowę o przyznanie pomocy. Po zrealizowaniu inwestycji - składa wniosek o płatność.

Nie zapomnij o wniosku o płatność

Po zakończeniu realizacji całej inwestycji  lub jednego z jej etapów, w celu otrzymania przysługującej płatności, rolnik musi jeszcze złożyć wniosek o płatność pośrednią lub końcową. Będzie musiał to zrobić osobiście albo przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej w tym samym oddziale regionalnym ARiMR, w którym wcześniej złożył Wniosek.