Podmioty, którym przyznano dotacje celowe oraz kwoty tych dotacji są podawane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczenia i publikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – wyjaśnił minister Krzysztof Jurgiel, odpowiadając na interpelację grupy posłów z Klubu Kukiz’15.

„Na podstawie analizy ustaw budżetowych w latach 2012–2016 dla instytutów badawczych, szkoły wyższej, laboratoriów referencyjnych, fundacji, izb rolniczych, związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, stowarzyszeń i pozostałych jednostek zabezpieczono łącznie 662 147 000 zł. Wydatkowane kwoty powinny gwarantować efektywne ich wykorzystanie” – zauważyli posłowie w interpelacji.

Minister zapewnia w odpowiedzi, że przydzielane dotacje dokonywane są na podstawie przepisów, określających zadania państwa, których realizacja powierzana jest poszczególnym instytucjom lub jednostkom.

Dotacje celowe w ostatnich latach (od 2012 r.) odbierało co roku od 22 do 45 jednostek.

W 2016 r. dotacje celowe były przekazywane na podstawie umów:

1) instytutom badawczym realizującym programy wieloletnie i prowadzącym laboratoria referencyjne,

2) zakładom ubezpieczeń na dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,

3) Polskiemu Związkowi Hodowców Koni na finansowanie kosztów prowadzenia, utrzymania i modernizacji centralnej bazy danych koniowatych,

4) Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na zadania związane z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

5) Krajowej Radzie Izb Rolniczych na dofinansowanie udziału związków i organizacji rolniczych w COPA – COGECA,

6) jednostkom samorządu terytorialnego na wsparcie w materiały dydaktyczne szkół rolniczych.

Jak wyjaśnił Minister Rolnictwa, udzielając dotacji celowej zawiera umowę, która określa m.in. cel na jaki dotacja została przyznana oraz sposób jej rozliczenia. Przedłożone rozliczenie jest sprawdzane pod kątem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz stanowi podstawę do potwierdzenia poprawności wykonania zadania i zatwierdzenia wypłaconej dotacji na realizację tego zadania.

Z obwieszczeń ministra w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje celowe oraz kwot tych dotacji za okres od 2012 roku wynika, że odbiorcą najwyższych dotacji jest co roku Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie (dotacje powyżej 45 mln zł) i Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (dotacje ok. 30 mln zł).

Wyższe dotacje miały tylko towarzystwa ubezpieczeniowe (tu największe dotacje odbierały Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. w Warszawie – ok. 100 mln zł i Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu – o ok. 20 mln mniej niż PZU).

Minister regularnie udziela też dotacji dla Krajowej Rady Izb Rolniczych na dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych.

W załączniku przykładowe obwieszczenia ministra w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje celowe oraz kwot tych dotacji - z 2012 i 2015 roku.