• Właściciele pomp ciepła, pieców akumulacyjnych, jak i bojlerów elektrycznych, jednym słowem ogrzewania elektrycznego będą mogli się ubiegać o dodatkowy dodatek w wysokości 1 tys. zł lub 1,5 tys. zł.
  • W przypadku, gdy zużycie energii elektrycznej na ogrzanie domu wyniesie do 5000 kWh/rok w 2021 r. to przysługiwać będzie dodatek w wysokości 1000 zł.
  • Gdy właściciel gospodarstwa domowego przekroczy zużycie w energii elektrycznej powyżej 5000 kWh/rok w 2021 r. to będzie mógł się ubiegać o wyższy jednorazowy dodatek w wysokości 1500 zł.
  • Właściciele np. pomp ciepła lub innych instalacji grzewczych, którzy zasilają je prądem z instalacji fotowoltaicznej lub wiatrowej nie będą mogli ubiegać się o dodatek elektryczny zgodnie z art. 26.2 projektowanej ustawy o dodatku elektrycznym.

Już jest opublikowany projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Wreszcie ustawodawca precyzyjnie określa kto i na jakich zasadach będzie mógł ubiegać się dodatek elektryczny.

Niespodzianką jest to, że rząd jednak wykluczył właścicieli mikroinstalacji fotowoltaicznych z możliwości ubiegania się o jednorazowy dodatek elektryczny. 

Jeżeli ogrzewasz dom pompą ciepła  i prąd pochodzi z instalacji fotowoltaicznej lub wiatrowej to nie będziesz mógł się ubiegać o dodatek elektryczny.

Jaka kwota będzie przysługiwała w ramach dodatku elektrycznego?

Wysokość dodatku elektrycznego została uzależniona od rocznego zużycia energii elektrycznej w 2021 r. Być może jest to błąd i ustawodawca poprawi i zmieni rok rozliczeniowy na podstawie którego będzie przyznawany dodatek elektryczny.

Póki co zgodnie z art. 29.2 projektu ustawy o dodatku elektrycznym jego wysokość (1000 zł czy 1500 zł) będzie ustalana na podstawie wielkości zużycia energii elektrycznej z 2021 roku rozliczeniowego.

W przypadku, gdy zużycie energii elektrycznej na ogrzanie domu wyniesie do 5000 kWh/rok w 2021 r. to przysługiwać będzie dodatek w wysokości 1000 zł.

Z kolei, gdy właściciel gospodarstwa domowego przekroczy zużycie w energii elektrycznej powyżej 5000 kWh/rok w 2021 r. to będzie mógł się ubiegać o wyższy jednorazowy dodatek w wysokości 1500 zł.

Bardzo jest istotne komu i na jakich warunkach będzie przyznawany dodatek do ogrzewania elektrycznego

Komu będzie przysługiwać dodatek elektryczny?

Ustawodawca nauczony na błędach w określaniu kręgu wnioskodawców którzy mogą się ubiegać o dodatek węglowy wprowadził bardziej jasne i precyzyjne zasady co do ubiegania się o dodatek elektryczny.

Dodatek elektryczny będzie przysługiwać odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym (w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne) gdy spełni poniższe warunki:

  • główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną (pompa ciepła, bojler elektryczny, piec lub innego rodzaju ogrzewanie elektryczne);
  • źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Ustawodawca przez gospodarstwo domowe, rozumie osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe
jednoosobowe), albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo wieloosobowe).

Zgodnie z przepisami jeden dodatek elektryczny będzie przysługiwał jednemu wnioskodawcy mieszkającemu pod jednym adresem.

W przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe to jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Standardowo, gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.

Pozostałe wnioski urząd gminy nie będzie rozpatrywał.

Podobnie, gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Komu nie będzie przysługiwał dodatek elektryczny w 2023 r.?

Zgodnie z art. 26.2 projektowanej ustawy o dodatku elektrycznym,  gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji np. fotowoltaicznej bądź wiatrowej, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy dodatek elektryczny nie przysługuje.

Oznacza to, że jeżeli właściciel instalacji fotowoltaicznej lub wiatrowej ogrzewa dom np. pompą ciepła i prąd zasilający pompę pochodzi z instalacji fotowoltaicznej to nie będzie mógł się ubiegać o dodatek elektryczny.

Datek elektryczny nie będzie przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692).

Dodatek elektryczny nie będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

O dodatek elektryczny nie będą mogły ubiegać się gospodarstwa domowe, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku na ogrzewanie pelletem, kawałkami drewna, LPG i olejem opałowym, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967).

Na potrzeby składania wniosków urzędy przyjmą zasadę, że o wypłatę dodatku elektrycznego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Kiedy będziemy mogli złożyć wniosek o dodatek elektryczny?

Zgodnie z projektowaną ustawą o dodatku elektrycznym wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego będziemy mogli złożyć w terminie od 1 grudnia 2022
r. do dnia 1 lutego 2023 r.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Jak zakłada ustawodawca jednorazowy dodatek elektryczny będzie wypłacany w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego będziemy składać w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego będziemy mogli złożyć na na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (przez np. profil zaufany).

Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego.

Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, lub
uniemożliwienie jego przeprowadzenia, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku elektrycznego.