Kiedy młody rolnik może liczyć na preferencje w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” obszar d? Czy podane w rozporządzeniu wymogi dotyczą tylko naboru z obszaru b?

Nasz czytelnik zgłosił taki problem:

- Chce poruszyć kwestię dofinansowania zakupu maszyn rolniczych z programu Modernizacja gospodarstw rolnych (nabór wniosków ogłoszony na 19.02.2018r). Konkretnie chodzi mi o wysokość pomocy dla rolnika poniżej lat 40 z wykształceniem wyższym, lecz prowadzącego gospodarstwo ponad 5 lat. W rozporządzeniu tylko w art 4 pkt 6 lit c jest opisany przypadek, że młody rolnik musi prowadzić gosp. poniżej lat 5, ale sam art 4 pkt 6 odnosi się do dofinansowania z obszaru b (krowy mleczne), nigdzie nie jest sprecyzowany wymóg czasu posiadania gospodarstwa dla młodego rolnika (poniżej lat 40) dla obszaru d. Dlaczego więc ARiMR w moim przekonaniu nadinterpretuje przepis i wprowadza wymóg posiadania gospodarstwa poniżej 5-ciu lat dla obszaru d (na jakiej podstawie prawnej) ograniczając przez to limit pomocy z 60% do 50% co jest w moim przypadku bardzo istotne?

Poprosiliśmy ARiMR o rozwikłanie problemu. Jak się okazuje, wymogi dotyczące młodych są takie same w naborach ze wszystkich obszarów „Modernizacji”.

Agencja wyjaśnia:

„Zasady ubiegania się o wsparcie w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” określają przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2015, poz. 1371 z późn. zm.).

Zgodnie z obecnie obowiązującym brzmieniem przepisów rozporządzenia wykonawczego dla operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” za „młodego rolnika” uznaje się osobę fizyczną, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy łącznie spełnia następujące kryteria:

- ma nie więcej niż 40 lat,

- rozpoczęła kierowanie gospodarstwem nie wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy,

- posiada kwalifikacje zawodowe określone w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wynika to z konstrukcji przepisu w § 4 ust. 6 pkt 3) zgodne z którym cyt. W przypadku gdy operacja jest realizowana przez osobę fizyczną, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma nie więcej niż 40 lat, rozpoczęła kierowanie gospodarstwem nie wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy oraz posiada kwalifikacje zawodowe określone w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwaną dalej „młodym rolnikiem” (…).  Zatem przywołanie w dalszej części przepisów terminu „młody rolnik” jest równoznaczne z przywołaniem osoby fizycznej spełniającej łącznie ww. warunki.

Zatem, również w myśl przepisu § 7 ust. 4. Pomoc przyznaje się w wysokości do:

1)            50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji innych niż wymienione w pkt 2,

2)            60% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji realizowanej przez osoby wspólnie wnioskujące lub młodego rolnika

– i nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych, oznacza, że pomoc w podwyższonej wysokości może uzyskać, poza osobami wspólnie wnioskującymi,  osoba fizyczna, która kieruje gospodarstwem nie dłużej niż 5 lat, ma nie więcej niż 40 lat i posiada stosowne kwalifikacje zawodowe.

Osoba fizyczna, która nie spełnia łącznie warunków w rozumieniu ww. przepisu, jeśli spełnia określone kryteria dostępu do pomocy, może ubiegać się o pomoc z poziomem dofinansowania w wysokości 50 %. 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że wysokość pomocy jest określona w § 8 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego i nie jest ona zależna od bycia lub nie „młodym rolnikiem”,  a od zakresu rzeczowego operacji i obszaru, w którym wnioskodawca ubiega się o wsparcie. 

Zgodnie z brzmieniem przepisów w tym zakresie, pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie:

1)            500 tys. zł, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3,

2)            200 tys. zł – w przypadku operacji obejmującej inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażaniem, lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, w tym ich wyposażaniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażaniem,

3)            900 tys. zł – w przypadku operacji realizowanej w obszarze, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a

– na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo."