Założenia przyszłej polityki były oceniane podczas konsultacji.

Najwięcej, 55,6% wszystkich głosów w konsultacji założeń reformy WPR zostało oddanych przez Niemców – zauważyli w interpelacji posłowie Jarosław Sachajko i Norbert Kaczmarczyk. „Jeśli chodzi o nasz kraj, to w konsultacjach udzielono zaledwie 386 odpowiedzi (z tego 223 to głosy rolników, 82 to głosy różnych organizacji, a 81 głosów pochodzi od innych osób), co jak na kraj o największej liczbie beneficjentów dopłat bezpośrednich daje wyjątkowo marny wynik” – zauważyli posłowie.

Ministerstwo widzi braki w przeprowadzonych konsultacjach:

„Komisja Europejska twierdzi, że konsultacje były skierowane do wszystkich interesariuszy oraz obywateli UE. Należy jednak zauważyć, że pytania zawarte w kwestionariuszu nie były sformułowane w sposób prosty i zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy. Język przekazu odnosił się w wielu wypadkach do procesów i pojęć, które są najlepiej znane osobom zaangażowanym w proces kształtowania wspólnej polityki rolnej (ekspertom, członkom różnych organizacji) oraz przedstawicielom administracji. Ponadto, kwestionariusz Komisji był stosunkowo obszerny, zawierał 34 pytania. Można przypuszczać, że te okoliczności wpłynęły na faktyczne zainteresowanie konsultacjami i mogły utrudnić szeroki w nich udział” – wyjaśniło ministerstwo.

Dodajmy, że dokumenty konsultacyjne zostały późno – i dopiero po interwencji Farmera – przetłumaczone na język polski.

Więcej: Jakie warianty rozwoju WPR przewiduje Unia Europejska? 

Jak dodano, MRiRW zabiega o uwzględnianie potrzeb rolnictwa w pracach nad przyszłym unijnym budżetem: <Priorytety dotyczące przyszłości WPR stanowią istotny komponent ramowego stanowiska negocjacyjnego Polski w sprawie przyszłości unijnego budżetu, które zawiera m.in. następujący zapis: „Polska będzie podkreślać, że dotychczasowe strategiczne cele UE – jak polityka spójności czy wspólna polityka rolna – wymagają zapewnienia finansowania na poziomie umożliwiających ich skuteczną realizację. Tym samym przyjmowanie nowych priorytetów powinno iść w parze z przeznaczeniem na nie dodatkowych środków.”>

Całość odpowiedzi w załączniku.