Wciąż trwają prace nad ustaleniem zasad prowadzenia przez KOWR przetargów na dzierżawę ziemi.

Jak dotąd podano jedynie zarządzenie dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rad Społecznych działających przy oddziałach terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Regulamin ten przewiduje, że swoich przedstawicieli miałyby prawo kierować do rad organizacje rolnicze mające co najmniej 1000 członków.

Więcej: KOWR wydzierżawi ziemię we współpracy tylko z dużymi związkami rolników

Ile związków i organizacji rolniczych liczy więcej niż 1000 członków? Na jakiej podstawie będzie określana liczba tych członków dla organizacji, starających się o udział w radach społecznych przy OT KOWR?

Okazuje się, że tego nie wie nawet MRiRW.

„Nie posiadamy informacji, ile związków i organizacji rolniczych liczy więcej niż 1000 członków. Ustawa o związkach zawodowych rolników indywidualnych jak i ustawa o społeczno-zawodowych organizacjach rolników nie określają poziomu reprezentatywności tych organizacji” – odpowiada ministerstwo i dodaje, że pytanie dotyczące członków rad społecznych przy OT KOWR nie leży w jego kompetencjach.

Prawda, ale trzeba zauważyć, że nadzór nad KOWR – już tak.

Zgodnie z zarządzeniem dyrektora KOWR, organizacja składająca wniosek o udział w radzie społecznej ma dołączyć do niego m.in. „kserokopie dokumentów potwierdzających członkostwo w organizacji rolniczej co najmniej 1000 członków lub oświadczenie tej organizacji o liczbie członków”.

Przez organizację rolniczą rozumie się natomiast „społeczno-zawodową organizację rolników, związek zawodowy rolników lub inną organizację, działającą na rzecz rolników lub rolnictwa”.

Zgodnie z zarządzeniem dyrektora KOWR, izby rolnicze miałyby w radach społecznych dwóch przedstawicieli, a pozostałe organizacje po jednym. Rada ma liczyć nie mniej niż 7 i nie więcej niż 11 członków – jeśli chętnych byłoby więcej, ma decydować liczebność organizacji.

Zapytaliśmy też w MRiRW, czy trwają prace nad zmianą ustawy o finansowaniu izb rolniczych, tak aby podatek rolny nie był przekazywany na ich konta?

Nie trwają.

Tym samym wraca problem reprezentowania środowiska rolników – nierozwiązany od lat. A nabory do rad społecznych już ruszyły...

Więcej: Może 100 zł na organizacje - ale od dopłat czy od podatku rolnego?

Izby rolnicze wymagają zmiany

Potrzebne jest wzmocnienie samorządu rolniczego - ale jakie?