• Zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, każdy osoba nawet nie będąca rolnikiem może zakupić grunty rolne (niedzierżawione) poniżej 1 ha.
  • Zakup gruntów rolnych powyżej 1 ha wymaga zgody Dyrektora Generalnego KOWR; kwalifikacji rolniczych oraz zobowiązania się do prowadzenia gospodarstwa rolnego przez okres nie krótszy niż 5 lat.
  • Kupujący musi też zobowiązać się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości rolnej na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego.
  • Zakupiony grunty rolne mniejsze jak i większe w pierwszej kolejności trzeba odrolnić, aby móc rozpocząć inwestycje budowlane np. budowę domu.

Jak wielką działkę rolną może zakupić zwykła osoba bez konieczności zobowiązania do prowadzenia gospodarstwa rolnego przez 5 lat? Dlaczego musimy zostać rolnikiem indywidualnym, aby móc nabyć grunty powyżej 1 ha?

Rozwiń swoje gospodarstwo dzięki kredytowi dla rolników!

Na jakich zasadach możesz zakupić działkę rolną poniżej 1 ha?

Każda osoba, nie mająca statusu rolnika i nieprowadząca działalności gospodarczej może bez konsekwencji nabyć grunty rolne poniżej 1 ha, zgodnie z art. 2a ust. 3 pkt.1a Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. 

Należy pamiętać, że stosownie do postanowień art. 3 ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, prawo pierwokupu działki rolnej (także poniżej 1 ha) przysługuje w pierwszej kolejności dzierżawiącemu ją (innemu) rolnikowi.

W przypadku nabywania działki poniżej 1 ha nie jest wymagane uzyskanie zgody KOWR-u na zakup. Jednocześnie należy nadmienić, że w sytuacjach określonych w ww. ustawie w wypadku nabycia nieruchomości rolnej - Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa  nadal będzie przysługiwać prawo pierwokupu lub prawo nabycia takiej nieruchomości. Dotyczy to również nieruchomości rolnej o powierzchni od 0,3 ha do 1 ha.

KOWR, w ciągu miesiąca od otrzymania skutecznego zawiadomienia, może wykonać przysługujące mu prawo pierwokupu lub prawo nabycia danej nieruchomości rolnej.

Oczyśćcie, jeżeli działka rolna poniżej 1 ha nie jest dzierżawiona przez innego rolnika, wtedy jej zakup nie jest regulowany restrykcyjnymi przepisami co do potrzeby zdobycia zgody KOWR-u, czy wykazanie kwalifikacji rolniczych, a  zawartymi w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego.

Dlatego też przed zakupem warto sprawdzić czy działka rolna poniżej 1 ha nie objęta jest umową dzierżawy z innym rolnikiem, nie będącym jej właścicielem. 

Pamiętajmy, też jeżeli chcemy prowadzić jakiekolwiek prace budowlane np. budowa domu na  zakupionej działka rolnej poniżej 1 ha to musi ona zostać w pierwszej kolejności odrolnionia.

W przypadku, gdy zakupywana działka rolna ma powyżej 1 ha i nie jest dzierżawiona, prawo pierwokupu przypada w pierwszej kolejności KOWR-owi (jeżeli nie została ona wcześniej wydzierżawiona innemu rolnikowi indywidualnemu).

Czy możesz kupić działkę rolną powyżej 1 ha?

Niestety, nabycie przez osobę nie będącą rolnikiem nieruchomości rolnej powierzchni powyżej 1 ha będzie wymagać bezwzględnie wcześniejszego uzyskania zgody Dyrektora Generalnego KOWR i to wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej. Precyzyjnie regulują to przepisy zawarte w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego.

I to najlepiej aby to na wniosek potencjalnego nabywcy była wydana zgoda KOWR-u gdyż zbywca musi wykazać, że nie było możliwości sprzedaży nieruchomości rolnej innym rolnikom indywidualnym,

Kup nieruchomości rolne na naszej Giełdzie Rolnej

Pamiętajmy, że jeżeli osoba nie będąca rolnikiem, a która uzyska zgodę Dyrektora Generalnego KOWR na zakup nieruchomości rolnej powyżej 1 ha, musi wcześniej przedstawić kwalifikacje rolnicze i zobowiązać się do prowadzenia osobiście gospodarstwa rolnego na zakupionych gruntach rolnych przez co najmniej 5 lat. 

Co więcej kupujący grunty rolne musi zobowiązać się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości rolnej na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego

Dopiero po 5 latach może odsprzedać nabytą nieruchomość rolną  i tym samym nie będzie zobowiązany prowadzenia dalszej działalności rolnej.

Warto też pamiętać, że KOWR i w tym wypadku ma także pierwszeństwo pierwokupu, jeżeli działka powyżej 1 ha nie jest dzierżawiona przez innego rolnika. Jeżeli nieruchomość rolna powyżej 1 ha podlega umowie dzierżawy, to prawo pierwokupu przypada w pierwszej kolejności rolnikowi, który ją dzierżawi.

W praktyce, w takiej sytuacja notariusz ma obowiąże sporządzić warunkową umowę sprzedaży, której kopię wyśle Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, a ten ma miesiąc na wypowiedzenie się w danej sprawie. 

Jeżeli w terminie 1 miesiąca KOWR nie wypowie się w sprawie lub złoży oświadczenie o braku zainteresowania skorzystaniem z prawa pierwokupu, wtedy strony umowy mogą u notariusza zawrzeć drugą umowę, tj. umowę przeniesienia własności. Dopiero na podstawie tej drugiej umowy kupujący staje się właścicielem nieruchomości rolnej o powierzchni powyżej 1 ha.

Może też próbować ją odrolnić, ale będzie się to wiązać z przejściem skomplikowanej i kosztownej procedury wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej.