18 kwietnia Ministerstwo Rolnictwa poinformowało o planowanym na ten rok zwolnieniu niektórych rolników z obowiązku dywersyfikacji upraw.

Więcej: W tym roku bez dywersyfikacji upraw

Gospodarstwa posiadające od 10 do 30 ha gruntów będą zwolnione z obowiązku prowadzenia 2 upraw, natomiast gospodarstwa posiadające powyżej 30 do 150 ha będą zobowiązane do posiadania 2 zamiast 3 upraw. Jak podano, zmiany dotyczą tylko tych gospodarstw, których straty w uprawach ozimych będą wynosiły co najmniej 30 proc., a spełnienie warunków będzie weryfikowała ARiMR.

Czy trzeba będzie udowodnić jakoś poniesione straty? Co będzie weryfikować ARiMR?

Ministerstwo Rolnictwa wyjaśnia, że „z derogacji będą mogły skorzystać gospodarstwa, w których udział gruntów ornych, które nie mogły być przeznaczone pod zasiew ozimin na 2018 r. lub na których uprawy te zostały utracone w wyniku ulewnych deszczów i powodzi, wynosi co najmniej 30% całkowitej powierzchni ozimin w gospodarstwie.

Warunki wynikające z derogacji będą weryfikowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w zakresie przyznania płatności za zazielenienie. W przypadku stwierdzenia w kontroli administracyjnej niespełnienia praktyki dywersyfikacji upraw, rolnik będzie wezwany do złożenia stosownych wyjaśnień.  W odpowiedzi na wezwanie rolnik będzie mógł wskazać, że chce skorzystać z powyższej derogacji. W takim przypadku rolnik zobowiązany będzie przedstawić Agencji planowaną strukturę zasiewu gospodarstwa na rok 2018  i złożyć pisemne Oświadczenie w tym zakresie.”

Ministerstwo nie wyjaśnia, dlaczego tak późno poinformowano o możliwości niespełnienia w 2018 roku wymogów dywersyfikacji. Podkreślono tylko, że inicjatorem derogacji był minister Jurgiel, a decyzja upoważniająca do odstępstw została notyfikowana 13 kwietnia br. „Niezwłocznie po jej notyfikacji resort podjął działania dotyczące wdrożenia decyzji do porządku krajowego i jak najszybszego poinformowania rolników o możliwości skorzystania z odstępstwa od dywersyfikacji” – zapewnia ministerstwo i dodaje, że procedura ta nie będzie skutkowała koniecznością korygowania złożonego już wniosku na kampanię 2018.