• Ustawa z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw została już podpisana przez Prezydenta RP - 17 września 2022 r. Po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw wejdzie w życie. Czyli już we wrześniu 2022 r.
 • Powyższa ustawa wprowadza szereg poprawek do ustawy o dodatku węglowym, które w skrócie doprecyzowują kto jest, a kto nie jest uprawniony do ubiegania się o dodatek węglowy, szczególnie w przypadkach spornych.
 • Istotne zmiany w ustawie o dodatku węglowym wprowadzono w ustawie o dopłatach do ogrzewania pelletem, drewnem, olejem i gazem LPG w artykułach 50 i 52.
 • Powyższe zapisy spowodują odrzucenie dodatkowych wniosków i wypłacenie 3 tys. zł pierwszemu wnioskodawcy, który ustawił się w kolejce po dodatek węglowy.
 • Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadza też zniesienie norm jakościowych dotyczących węgla opałowego nawet na kolejne 2 lata.

Sejm przegłosował ustawę dotyczącą regulacji cen ciepła systemowego oraz dopłat do innych źródeł ogrzewania np. gazu, pelletu czy drewna. Posłowie nie przyjęli poprawek rozszerzających zakres wsparcia m.in. na małe firmy, oraz wykreślających zniesienie norm jakości paliw stałych.  Prezydent RP już podpisał ustawę i została ona już w Dzienniku Ustaw.

Oznacza to że weszła w życie i już obowiązuje. O jakiej ustawie tu mowa?

Oczywiście mowa tu o ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

A co ta ustawa ma wspólnego z dodatkiem węglowym?

Otóż wprowadza ona szereg poprawek do ustawy o dodatku węglowym, które w skrócie doprecyzowują kto jest, a kto nie jest uprawniony do ubiegania się o dodatek węglowy, szczególnie w przypadkach spornych. O jakich mowa?

W sytuacji, choćby kiedy więcej niż dwa gospodarstwa domowe mieściły się w jednym budynku rodzinnym to sporne było określenie, czy należy się jeden czy dwa dodatki węglowe.

Po nowelizacji ustawy o dodatku węglowym dojdzie do uszczelnienia i zawężenia listy potencjalnych beneficjentów, mogących ubiegać się o 3000 zł na ogrzewanie węglem.

Tylko jeden dodatek na dom, a może i na piec?

Istotne zmiany w ustawie o dodatku węglowym wprowadzono  w ustawie o dopłatach do ogrzewania pelletem, drewnem, olejem i gazem LPG w artykułach 50 i 52. 

Zgodnie z art. 50 wprowadzone zostały następuję zmiany w dodatku węglowym:

 • w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
 • W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez "rozpoznania.”,
 • dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwom domowym,
  objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 2 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. …).”,
 • Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od
  dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.”.

Nawet jak złożyliście kilka wniosków to otrzymasz tylko 1 dodatek węglowy

Jednak o wiele ważniejszy dla osób, które już złożyły wnioski i myślą że uda im się uzyskać więcej niż jeden dodatek węglowy np. 9 tys. mogą się obejść ze smakiem. Dlaczego

Zgodnie z art. 52. ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw":

"Do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzonych na podstawie ustawy zmienianej w art. 50 stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą."

Co to oznacza? Nawet jeśli w ramach 1 gospodarstwa wieloosobowego zostało przyznanych (ale nie wypłaconych) kilka dodatków węglowych powyższy zapis unieważnia tę decyzję administracyjną. 

Pamiętacie te wszystkie nagłówki o tym że 3 braci złożyło oddzielnie wniosek i dostaną 9 tys. zł, albo o cudownym rozmnożeniu gospodarstw domowych pod jednym dachem?

Ten zapis spowoduje odrzucenie dodatkowych wniosków i wypłacenie 3 tys. zł pierwszemu wnioskodawcy, który ustawił się w kolejce po dodatek węglowy.

Sprawdź 9  zmian w ustawie o dodatku węglowym

Ekspert z JakiEgroszek.pl opisał 9 najważniejszych zmian jakie wprowadzi nowelizacja w ustawie o dodatku węglowym.

Oto najważniejsze poprawki według eksperta JAkiEkogroszek.pl

 • Osoby, które zmieniły swoje deklaracje po 11 sierpnia br. nie dostaną dodatku.
 • Na jeden adres będzie przysługiwał tylko jeden dodatek.
 • Kto pierwszy złożył wniosek pod danym adresem ten otrzyma pieniądze.
 • Jeśli otrzymasz dodatek na inne źródło np. gaz to nie będzie przysługiwał ci dodatek węglowy.
 • Zostaje wydłużony czas wypłaty dodatku do 2 miesięcy, ale nie później niż do końca roku.
 • To czy wniosek jest zgodny z prawdą ma być weryfikowane. Sprawdzone mają być informacje zebrane przy opłatach za odpady komunalne, przyznanych świadczeniach rodzinnych, wychowawczych, z dodatku osłonowego i mieszkaniowego oraz dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców.
 • W przypadku wątpliwości może zostać przeprowadzona kontrola w Twoim domu. Jeśli odmówisz to wniosek zostanie rozpatrzony odmownie.
 • Jest też mowa o wywieszeniu informacji o okresowych kontrolach źródeł ciepła przez kominiarzy.
 • Wnioski już przyjęte, ale nierozpatrzone mają podlegać nowym zasadom.

- Opisane poprawki zmieniają już obowiązującą ustawę o dodatku węglowym, która zaś zastąpiła ustawę o gwarantowanej cenie węgla. Muszą one zostać wprowadzone w ekspresowym tempie, ponieważ już w pierwszej transzy gminy wnioskują o kwotę wyższą niż przewidziano w ustawie. Inaczej mówiąc nie wystarczyłoby pieniędzy. Teraz wszystkie wnioski trzeba sprawdzić i wydać odmowy wypłacenia zasiłku. Będzie tylko jeden dodatek na jeden adres - podkreśla ekspert JakiEkogroszek.pl.

Rząd twierdzi, że „pomaga” obywatelom w ciężkiej sytuacji. Na razie obietnice o tanim i dostępnym węglu okazały się mrzonką, dopłaty podbiły ceny do jeszcze wyższych poziomów, a sprowadzany z zagranicy węgiel jest fatalnej jakości. Bałagan przy ustawach ciężko nawet komentować. To jest skandal, w jaki sposób tworzy i przestrzega się w Polsce prawo.

Ekspert zastanawiał się też, co z osobami, które zmieniły deklaracje po 11 sierpnia br. Otóż próby wprowadzenia zmian mogą się też dodatkowo skończyć nieprzyznaniem dodatku węglowego.

- Nie dostaną dodatku z innych źródeł ciepła, ponieważ w CEEB mają wpisany np. kocioł na węgiel. Wydaje się, że zgodnie z proponowanymi zmianami nie dostaną też dodatku węglowego - podkreśla ekspert JakiEkogroszek.pl i dodaje: Tak czy inaczej dodatek węglowy jest korzystny tylko dla osób przezornych, które już wcześniej zakupiły opał i nie uwierzyły w obietnice przedstawicieli rządu. Po informacji o przyznaniu dopłat ceny węgla mocno wzrosły, również w spółkach skarbu państwa Tauronie i PGG. Dopłata w wysokości 3 tys. zł pokryje więc tylko różnice w cenie, która powstała przez ostatnie tygodnie - podsumowuj ekspert JakiEkogroszek.pl