Każdy rów melioracyjny stanowi część większej sieci odwodnieniowej. To właśnie dzięki rowom melioracyjnym woda jest szybciej i sprawniej odprowadzona w czasie nadmiernych opadów czy występowania lokalnych podtopień.

Prawidłowy drenaż wody sieci rowów melioracyjnych to zabezpieczenie okolicznych pół i zabudowań przed zalaniem podczas wiosennych roztopów. Jednak w celu uniknięcia konsekwencji prawnych i finansowych oraz co ważniejsze szkód spowodowanych przed nadmierne zaniedbanie rowów melioracyjnych niezbędne jest przeprowadzanie szeregu czynności polegających na:

  • wykoszeniu zbyt bujnej roślinności, zarówno ze skarp otaczających rów, jak i z jego dna;
  • wybranie zbyt dużej ilości mułu zalegającego na dnie rowu;
  • regularne usuwanie zatamowań;
  • utrzymywaniu spadków
  • wykarczowanie drzew i krzewów,
  • naprawa elementów rowów uszkodzonych przez zalegający śnieg i działanie lodu.

Istotne jest, aby monitorować stan rowu melioracyjnego tak, żeby jak najszybciej podjąć czynności prowadzące do jego udrożnienia i ewentualnej naprawy. W przeciwny wypadku może dojść do niebezpiecznych podtopień, które zdarzają się najczęściej wiosną oraz latem. Kto odpowiada za utrzymanie rowów melioracyjnych i jakie kary grożą za ich zaniedbanie?

Kto odpowiada za stan rowów położonych na gruntach rolnych?

Jak zauważa mgr inż. Maciej Humiczewski, dyrektor generalny w Komes Water podkreśla, że analizując zagadnienia z zakresu tak wykonywania jak i utrzymywania urządzeń wodnych należy oddzielić obowiązki właściciela urządzeń od zagadnienia związanego z dodatkowym finansowaniem melioracji wodnych opisanego w ustawie.

- Co do zasady za utrzymanie i stan techniczny urządzeń wodnych i urządzeń melioracyjnych odpowiada ich właściciel. Może on oczekiwać partycypacji w kosztach lub innej formy udziału w obowiązkach ze strony innych korzystających z tego urządzenia, jednak co do odpowiedzialności, to leży ona po stronie właściciela gruntu, na którym zlokalizowany jest dany rów, bądź inne urządzenie wodne/melioracyjne - podkreśla Dyrektor Generalny Komes Water.

Zgodnie z artykułem 205 ustawy Prawo Wodne,  obowiązek utrzymania urządzeń melioracyjnych leży po stronie właściciela i wynika z faktu, że korzystanie z wód (niezależnie czy zwykłe, czy szczególne) nie może wpływać negatywnie na stosunki wodne w zlewni, czy też zagrażać gruntom przyległym.

Jak zauważa mgr inż. Maciej Humiczewski, dyrektor generalny w Komes Water, w takich sytuacjach, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, po powzięciu informacji, że wskutek zaniedbania istniejących urządzeń melioracyjnych, inne strony zależne od wód ponoszą straty, może nakazać przywrócenie odpowiedniego stanu technicznego tych urządzeń (art. 206 ustawy Prawo Wodne).

Podkreślić należy, że powyższa okoliczność nie jest niezbędna, albowiem fakt np. wystąpienia negatywnego wpływu na stan ekologiczny wód (wynikający z braku utrzymania urządzeń) również może być przesłanką do czynności kontrolnych PGW WP.

- Mylącym może być zapis ust. 203 ustawy („Programowanie, planowanie i nadzorowanie wykonywania urządzeń melioracji wodnych (…) należy do Wód Polskich”), jednak należy tu podkreślić, ze zapis ten dotyczy formuły, w której urządzenia melioracyjne są realizowane w formie współfinansowania przez Skarb Państwa - zauważa mgr inż. Maciej Humiczewski, dyrektor generalny w Komes Water. - Ustawa umożliwia bowiem, przy najmniej teoretycznie, wnioskowanie przez właściciela gruntów rolnych, do PGW Wód Polskich o dofinansowanie planowanych inwestycji w gospodarstwie rolnym, związanych z wykonaniem urządzeń melioracyjnych. Wynika to z art. 199 ust. 2 ustawy i ma dalsze konsekwencje w art. 203, 205, czy 206 ustawy - dodaje ekspert Komes Water.

Czy inwestycje z zakresu melioracji są dofinansowywane?

Jeżeli właściciel terenu, będący rolnikiem, planuje wykonać inwestycję z zakresu melioracji, np. wykonując prace związane z odwadnianie lub nawadnianiem pól poprzez wykonanie drenaży, urządzeń poboru wód (m.in. tych zwanych dawniej melioracjami szczegółowymi) i możliwe jest wykonanie inwestycji na takim obszarze (z osiągnięciem pożądanego skutku), którego właścicielem jest wnioskodawca (minimum w 75%), wówczas może on wystąpić z wnioskiem do PGW WP o dofinansowanie takiego przedsięwzięcia, zauważa zauważa mgr inż. Maciej Humiczewski.

- W zależności od posiadanych środków finansowych (co jest chyba kluczowym „znakiem zapytania w tej dyskusji), PGW WP w porozumieniu z Wojewodą, mogą przeznaczyć środki finansowe na wnioskowaną inwestycje i wówczas jurysdykcja nad zaplanowaniem, zaprojektowaniem i wykonaniem inwestycji leży po stronie odpowiedniego organu Skarbu Państwa, przy udziale finansowym wnioskodawcy, rozłożonym na wieloletnie raty (jest to opłata melioracyjna, o której mowa w art. 200 ustawy) - podsumowuje Dyrektor Generalny Komes Water.

Kara grzywny za zaniedbany rów melioracyjny?

Zgodnie z art. 188 ust 2 ustawy Prawo Wodne w kosztach utrzymania m.in rowów melioracyjnych partycypują uczestnicy, którzy odnoszą z ich użytkowania korzyści. W tym wypadku każdy rolnik, na którego polu znajduje się rów melioracyjny czerpie korzyści z jego użytkowania.

 Zgodnie z art. 335 ust. 1 Prawo Wodne, kontrole stanu urządzeń wodnych przeprowadzają wyznaczeni pracownicy przez PGW WP i są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (art 336 ust. 1 pkt. 9, Prawo Wodne).

Zaniedbanie przez właściciela gruntów rolnych ( w tym i u rządzeń wodnych położonych na nich) utrzymania we właściwym stanie rowów, jak też utrudnianie przepływu wody w rowie, podlegają pod wykroczenie  karze grzywny, wymierzanej na zasadach i w trybie przepisów ustawy z dnia 24.08.2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1120).