W uzasadnieniu podkreślono, że sprawa jest szczególna: „ze względu na żądanie, odniesione tylko do określonego udziału we współwłasności w częściach ułamkowych - nie ma w niej w ogóle miejsca na współuczestnictwo. Bierze w niej udział osoba, która ma być do księgi wpisana (powód), oraz osoba, której wpis ma zostać wykreślony. Udziały pozostałych współwłaścicieli nie są ani dotykane, ani zagrożone; osoby te nie mają też jakiegokolwiek wpływu na stan prawny udziału objętego sprawą, podobnie jak zasadniczo - z niewielkimi wyjątkami, które nie wchodzą tutaj w grę - nie mają wpływu na to, jaki jest los tego udziału, a więc kto jest jego właścicielem, komu ma być zbyty lub kto rości sobie do niego jakieś inne prawa.”

W zasadzie co do uczestnictwa stosuje się uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 2017 r., III CZP 31/17, „w której przyjęto, że w sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej powinny brać udział wszystkie osoby uprawnione do złożenia wniosku o dokonanie wpisu oraz osoby, których prawa mogą być wpisem dotknięte lub podlegają wpisaniu; jeżeli nie są, sąd wzywa je do udziału w sprawie w charakterze pozwanego na podstawie art. 195 k.p.c.

Sąd Najwyższy stwierdził, i to nadaje tej uchwale uniwersalny charakter, że współuczestnictwo osób zainteresowanych jest współuczestnictwem szczególnym - specjalnym, nietypowym, nienazwanym - wynikającym wprost ze szczególnego przepisu prawa materialnego, tj. z art. 10 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (jedn. tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 1007), wymagającego łącznego udziału wszystkich osób mających określony interes prawny. To „przymusowe” współuczestnictwo gwarantuje skuteczną ochronę interesów prawnych stron (osób zainteresowanych) oraz realizuje publicznoprawne funkcje ksiąg wieczystych.”

 Uchwała w załączniku