- U nas jeszcze komisji nie ma, ani żadnych kroków w tym zakresie – słyszymy od czytelniczki. - Wójt czeka na pismo od wojewody, poinformowałam go, że to on ma wysłać takowe do wojewody, a nie czekać na info od niego. Generalnie rozmowa była bardzo niemiła… Dowiedziałam się, że on podatku umarzać nie będzie, no bo z czego ma gmina funkcjonować?  Wiedza naszego wójta jest po prostu przerażająca i nie da się z nim rozmawiać, a co najśmieszniejsze - jest wójtem tu od 3 kadencji.

Poprosiliśmy Ministerstwo Rolnictwa o radę, co można zrobić w takiej sytuacji. Jaki sposób postępowania przyjąć, aby doprowadzić do powołania takiej komisji? – zapytaliśmy w MRiRW. To myśli tydzień nad odpowiedzią.

Tymczasem Wielkopolska Izba Rolnicza w liście adresowanym do członków komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej przypomina o obowiązujących w tym zakresie przepisach:

„Wielkopolska Izba Rolnicza informuje o aktualnych przepisach i procedurach związanych z szacowaniem szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

Składy osobowe tzw. „komisji klęskowych” zostały powołane na wniosek Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast zarządzeniem nr 375/2015 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 lipca 2015 roku.

Zadaniem komisji jest, poprzez lustrację na miejscu, ustalenie wysokości szkód spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

Każdy rolnik, który stwierdzi powstanie w swoim gospodarstwie szkody na skutek ww. czynników ma prawo zgłosić ją do właściwego ze względu na miejsce powstania szkody Wójta, Burmistrza czy Prezydenta, ten zaś ma obowiązek skierować komisję do oszacowania zakresu i wysokości szkód, jednocześnie informując o tym fakcie Wojewodę. Zgłoszenia należy dokonać na odpowiednim formularzu przygotowanym przez Gminę lub w inny sposób przez nią akceptowany. Szczegółowe zasady szacowania szkód corocznie publikowane są na internetowej stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (Sprawy – Środowisko i rolnictwo – Szkody w rolnictwie).

Aby rolnik mógł starać się o uzyskanie pomocy z tytułu wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego musi ono objąć zwarty obszar gruntów obejmujący przynajmniej sołectwo (z wyjątkiem np. skutków uderzenia pioruna). Nie jest przy tym wymagane „ogłaszanie stanu klęski” przez Wojewodę. Wprost przeciwnie – to przedstawiciele samorządów terytorialnych informują o tym zjawisku Wojewodę. Wszelkie inne informacje np. pochodzące z prowadzonego przez IUNG w Puławach monitoringu suszy rolniczej mają wyłącznie znaczenie pomocnicze i w żaden sposób nie decydują o możliwości przystąpienia do szacowania strat. Informacje te mogą natomiast wpłynąć na podjęcie decyzji o oferowanej rolnikowi formie pomocy.

Wśród przysługujących rolnikom form pomocy należy wymienić:

 kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji,

 udzielanie, na wniosek rolnika, pomocy w opłacaniu bieżących składek KRUS oraz regulowaniu zaległości,

 odroczenie lub rozłożenie na raty należności z tytułu umów sprzedaży lub dzierżawy z Zasobu Własności Skarbu Państwa oraz ulg w czynszu,

 udzielenie ulg w podatku rolnym.

Zwracamy uwagę, że aktualne Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa daje możliwość ubiegania się o pomoc także przez rolników, w których gospodarstwach stwierdzony poziom strat średniej rocznej produkcji jest niższy niż 30% w stosunku do średniej trzyletniej. W tym przypadku pomoc jest traktowana jako pomoc publiczna de minimis czyli podlega limitowi do równowartości 15 tys. euro w ciągu kolejnych trzech lat. Gospodarstwa, w których poziom strat przekracza 30 % są uprawnione do ubiegania się o pomoc na dotychczasowych warunkach.

Nawiązując do problemu poziomu strat w gospodarstwach, które oprócz produkcji roślinnej prowadzą także produkcję zwierzęcą, nawet przy klęskach o znacznej dotkliwości, bardzo rzadko łączne straty komisje wyceniały powyższej 30% średniej rocznej produkcji. Przyczyną tego jest nieuwzględnianie konieczności zakupu pasz, których w wyniku klęski zabrakło w gospodarstwie. W tej sprawie w roku 2013 wypowiedziało się Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które stwierdziło, że wysokość szkód oszacowanych przez komisje może być powiększona o kwotę dodatkowych kosztów poniesionych np. na zakup pasz, o ile zakup ten wynika z ujemnego bilansu paszowego w gospodarstwie rolnym spowodowanego szkodami powstałymi w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Informacje te, choć były publikowane na internetowej stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w dziale „Szkody w rolnictwie” w roku 2013 pod hasłem „Dodatkowe informacje dla Komisji” i w roku 2014, jako „Informacje z dnia 8 maja 2014 r. dla Komisji powołanej przez Wojewodę Wielkopolskiego” uszły zapewne uwadze wielu komisji, stąd pilna potrzeba ich przypomnienia.”