Jak dowiadujemy się z opublikowanego komunikatu, 2 lipca 2021 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Dyrektor Generalnej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Małgorzaty Gośniewskiej-Kola, o informacje dotyczące egzekwowania art. 4 ustawy z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Chodzi o postanowienia dotyczącego tzw. wyłączeń 30% gruntów z dużych areałów państwowych gruntów dzierżawionych przez spółki. 

KRIR wnioskował do KOWR przede wszystkim o przedstawienie w układzie wojewódzkim wykazu gruntów, których dzierżawcy podlegają ustawie i nie wyłączyli 30%, a których dzierżawy kończą się w 2023 i 2024 r. Jak czytamy w uzasadnieniu pisma: "Do samorządu rolniczego docierają informacje o lokalnych inicjatywach politycznych zmierzających do wydzielenia gruntów z gospodarstw dzierżawiących grunty z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, które nie wyłączyły 30% z dzierżaw, a ich termin upływa w 2023 lub 2024 roku. Organizowane są spotkania rolników z lokalnymi działaczami politycznymi, podczas których obiecuje się rolnikom, że po wygaśnięciu umów dzierżawy, będą wydzierżawiane grunty z takich gospodarstw."

W obliczu braku jasnych deklaracji i rzetelnych informacji w tej kwestii,  KRIR zwrócił się do KOWR o "niezwłoczne i jednoznaczne poinformowanie" co do ewentualnych zamiarów podziału gruntów wracających do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w najbliższych latach w trybie przepisów wspomnianej ustawy.