Możliwość dobrowolnego oznakowania artykułu rolno-spożywczego, będącego produktem nieprzetworzonym, informacją „Produkt polski”, jest dopuszczalna, jeżeli produkcja podstawowa tego produktu odbyła się ma terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – zakłada projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, który trafił do konsultacji społecznych.

Zgodnie z rozporządzeniem unijnym 178 z 2002 r., "produkcja podstawowa" oznacza produkcję, uprawę lub hodowlę produktów podstawowych, w tym zbiory, dojenie i hodowlę zwierząt gospodarskich przed ubojem. Oznacza także łowiectwo i rybołówstwo oraz zbieranie runa leśnego.

W projekcie ustawy podano, że w przypadku mięsa takie oznakowanie będzie możliwe, jeżeli mięso to zostało pozyskane ze zwierząt urodzonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz których chów i ubój obyły się na terytorium naszego kraju; natomiast w przypadku innych niż mięso produktów pochodzenia zwierzęcego – jeśli zostały pozyskane od zwierząt, których chów odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Natomiast produkt przetworzony będzie mógł być oznakowany informacją „Produkt polski”, jeśli został wyprodukowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i wszystkie jego składniki spełniają wyżej podane warunki lub zostały wyprodukowane na terytorium Polski i spełniają te warunki.

Przewidziano też możliwość użycia składników inne niż opisane, ale wówczas można użyć ich tylko wtedy, gdy nie mogą być zastąpione polskimi, a ich masa wynosi nie więcej niż 25 proc. łącznej masy wszystkich składników w chwili ich użycia do wyprodukowania tego produktu (nie licząc wody).

Informacja „Produkt polski” ma być zamieszczana w formie znaku graficznego, którego wzór określi minister właściwy do spraw rynków rolnych.

Inny znak ma być zabroniony – nawet jeśli dany artykuł spełnia wymogi bycia „produktem polskim”, podane w ustawie. Obrót produktami opatrzonymi innym znakiem jest możliwy do końca 2017 roku.

Ustawa ma wejść w życie 1 grudnia 2017 r.

Jak podano w uzasadnieniu, ustawa ma – przez wprowadzenie jednolitych kryteriów – umożliwić konsumentom wyszukiwanie produktów wytworzonych w Polsce z użyciem polskich surowców.

Wcześniej rolnicy proponowali wprowadzenie oznaczenia identyfikującego żywność jako zakupioną bezpośrednio od polskiego rolnika.

Więcej: Jest logo „Bezpośrednio od polskiego rolnika”