Zabrakło pieniędzy dla wielu chętnych po przeprowadzonym w 2016 roku naborze wniosków na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego PROW na lata 2014–2020.

Wszystkich wniosków o przyznanie pomocy złożono 1898.

ARiMR wyliczyła, że wyznaczony limit (prawie 65 mln euro) wystarcza na sfinansowanie około 650 operacji i wnioskowała o zwiększenie limitu o około 117 mln euro, co pozwoli na dodatkowe dofinansowanie około 1170 wniosków.

Termin na zawarcie umowy będzie wydłużony z 8 do 11 miesięcy, liczonych od ogłoszenia list o kolejności przysługiwania pomocy, tj. od 24 lutego 2017 r.

Taką zmianę przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W ocenie skutków regulacji podano: „Wejście w życie rozporządzenia wpłynie pozytywnie na rozwój przedsiębiorczości w Polsce. W ramach niniejszego działania możliwe będzie wsparcie inwestycji realizowanych przez podmioty działające wyłącznie jako mikro lub małe przedsiębiorstwa. Zmiana wprowadzona niniejszym rozporządzeniem wprowadzi możliwość wsparcia wszystkich kwalifikujących się do wsparcia operacji m.in. z wykorzystaniem nowych technologii – co w konsekwencji przełoży się na poprawę konkurencyjności beneficjentów poddziałania”.