Minister rolnictwa przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych.

Chodzi o umożliwienie zapisania w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku świnie indywidualnego numeru identyfikacyjnego lochy. Możliwość nadania takiego numeru wprowadziła ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1824), która w art. 2 wprowadziła zmianę ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt w zakresie dotyczącym możliwości stosowania indywidualnego znakowania loch – jak podano w uzasadnieniu.

Więcej:

 Na „Dobrostan zwierząt” jest 50 mln euro

Dobrowolne dodatkowe oznakowanie loch umożliwi posiadaczom tych zwierząt przystąpienie w przyszłości do programów pomocowych związanych z możliwością uzyskania dopłat do utrzymywanych loch i tuczników pochodzących od tych loch.

Nie zwalnia posiadaczy świń z ogólnego obowiązku oznakowania zwierząt przebywających w ich siedzibie stada ponad 30 dni kolczykiem lub tatuażem zawierającym numer tej siedziby stada.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 lutego 2020 r.

Przygotowano też projekty rozporządzeń pozwalających ARiMR zbierać nowe dane.