Zgodnie z zapisem w wykazie, planowana zmiana ustawy o zmianie ustawy o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym związana jest realizacją procesu konsolidacji spółek z branży rolno-spożywczej, która - jak się wskazuje - przebiega w oparciu o potencjał i aktywa Krajowej Spółki Cukrowej - największej spółki z udziałem Skarbu Państwa w tej branży.

Aktualne przepisy ustawy przewidują, że akcje nowych emisji KSC mogą obejmować wyłącznie plantatorzy buraków cukrowych związani z nią umowami kontraktacji buraków cukrowych lub pracownicy spółki. Poza tymi przypadkami akcje mogą być nabyte przez inne osoby wyłącznie w formie akcji z wyłączonym prawem głosu. Jak zatem wskazuje się w wykazie, w przypadku prowadzonej konsolidacji Skarb Państwa nabywałby akcje nowej emisji z wyłączonym prawem głosu.

Planowana zmiana przewiduje więc, że w przypadku obejmowania akcji nowej emisji przez Skarb Państwa przepisy o wyłączeniu prawa głosu z tych akcji nie miały do nich zastosowania.

W wykazie nie wskazano przewidywanego terminu przyjęcia projektu tych przepisów przez Radę Ministrów.