Za jej uchwaleniem głosowało 428, 2 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawą zajmie się Senat.

W obecnych przepisach, właściwym organem do spraw ochrony gruntów rolnych i leśnych jest starosta. To on nalicza i jest zobowiązany do egzekwowania należności i opłat z tytułu wyłączania gruntów z produkcji rolnej. Prowadzi on też rachunek bankowy, na którym gromadzone są te środki, a następnie przekazuje je dysponentowi, czyli samorządowi województwa.

Posłanka Małgorzata Pępek (PO) podczas drugiego czytania w Sejmie tłumaczyła, że inicjatywa zmiany prawa powstała na bazie stanowisk Konwentu Marszałków Województw RP i Związku Powiatów Polskich.

W uzasadnieniu do nowelizacji zaznaczono, że tam gdzie windykacja opłat była prowadzona przez starostów, dochody województw były o 20-30 proc. niższe.

- Proponowana zmiana pozwoli uniknąć kosztów po stronie starostów. Pieniądze będą gromadzone przez samorząd województwa, gdzie są rozdysponowane. Po zmianach to marszałek województwa będzie wierzycielem należności; ustawa nakłada na niego uprawnienie egzekucji należności - wyjaśniła Pępek.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.