Próbujemy ustalić, co też spotka mięso dzików odstrzelonych sanitarnie. Nie jest to łatwe.

2 lutego Ministerstwo Rolnictwa informowało naszą redakcję: "Obecne regulacje prawne nakazują utylizację zwierząt pozyskanych w wyniku odstrzału sanitarnego.

Aby umożliwić  zagospodarowanie na użytek własny  w ten sposób pozyskanego mięsa, w ministerstwie procedowane jest stosowne rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi."

Więcej: MRiRW o szczegółach odstrzału sanitarnego dzików

W kwietniu natomiast wiceminister Bogucki mówił w KRiRW:

"W przypadku odstrzału sanitarnego nie ma innej możliwości, niż przeznaczenie dzika na  potrzeby własne lub do utylizacji. Chcemy zmienić to prawo, aby w przyszłości nie było takich rygorów, jeśli będzie to mięso pochodzące ze zdrowych zwierząt, które nie zagraża zdrowiu w  żaden sposób; a tak jest nawet w  przypadku choroby ASF, która nie zagraża w  żaden sposób bezpieczeństwu żywności dla ludzi. Nie byliśmy tego w  stanie zrobić w  tak pilnym trybie i mając na uwadze również prawo unijne w  tym zakresie, aby rozwiązać problem przy obecnym odstrzale sanitarnym, który chcieliśmy uruchomić bardzo szybko. Dlatego odbywa się to  w  taki sposób, na  jaki pozwalało obowiązujące prawo."

Więcej: Mięso z dzika do utylizacji czy na potrzeby własne?

Chcieliśmy dowiedzieć się, na jakim etapie są obecnie prace nad zmienianym rozporządzeniem.

I okazuje się, że przepisy unijne stanowią, że "na rynku mogą być umieszczone wyłącznie tusze zwierząt łownych pozyskanych w drodze polowania".

Tego właśnie, usilnie starając się wyjaśnić sytuację, dowiedzieliśmy się w MRiRW.

MRiRW tak tłumaczy stan prawny związany z odstrzałem sanitarnym:

„Odstrzał sanitarny dzików został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 24 lutego 2016 r. pod pozycją 229.

W odniesieniu do tusz dzików odstrzelonych w ramach odstrzału sanitarnego przeprowadzonego na obszarach wymienionych w załączniku do ww. rozporządzenia w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików, należy zauważyć, że odstrzał sanitarny został określony w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z późn. zm.) i w związku z tym nie jest jedną z form polowania, prowadzonego na zasadach określonych w przepisach ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2015r. poz.2168).

Równocześnie należy podkreślić, że zgodnie z przepisami unijnymi dotyczącymi bezpieczeństwa żywności, na rynku mogą być umieszczone wyłącznie tusze zwierząt łownych pozyskanych w drodze polowania. W związku z powyższym, tusze takich dzików pozyskanych w drodze odstrzału sanitarnego nie mogą być wprowadzane do obrotu jako żywność przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Niezależnie od powyższego zgodnie z wytycznymi Głównego Lekarza Weterynarii tusze dzików odstrzelonych w ramach odstrzału sanitarnego mogą zostać przeznaczone wyłącznie do produkcji mięsa na użytek własny zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 2015 r., poz. 392, z późn. zm.) lub do utylizacji.”

Które przepisy unijne zabraniają umieszczania na rynku mięsa z odstrzału sanitarnego? Kiedy MRiRW powzięło o nich informację i zaprzestało prac nad zapowiadanym przez wiceministra rozporządzeniem dopuszczającym przeznaczanie tego mięsa na rynek? Czy mięso z obecnego odstrzału sanitarnego jest badane i dlaczego można przeznaczać je na potrzeby własne, a już nie na potrzeby innych? – próbujemy dowiedzieć się w MRiRW.

W ramach odstrzału sanitarnego ma być zabitych 7468 dzików.