Powołując się na art. 3 ust. 2 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, który mówi, że „Nadzór nad Agencją sprawuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi”, minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel polecił prezesowi ANR wstrzymać wszelkie prace agencji poza zwykłym zarządem.

W piśmie datowanym 17 listopada, a skierowanym do prezesa ANR Leszka Świętochowskiego, minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel napisał, że poleca „wstrzymanie dokonywania wszelkich czynności wynikających z zadań Agencji Nieruchomości Rolnych, w szczególności dotyczących wszczynania i prowadzenia przetargów oraz innych czynności, które powodują lub mogą powodować powstanie skutków finansowych, za wyjątkiem spraw mieszczących się w zakresie zwykłego zarządu i związanych z ochroną osób i mienia”.

W swoim sejmowym expose premier Beata Szydło zapowiedziała, że PiS w ciągu 100 pierwszych dni swojej działalności przedstawi nowy sposób uregulowania sprzedaży ziemi.

Przed chwilą MRiRW podało, że Beata Szydło na wniosek ministra Jurgiela powierzyła dziś Waldemarowi Humięckiemu pełnienie obowiązków Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych do czasu powołania nowego prezesa ANR.