W styczniu br. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Klimatu i Środowiska o unormowanie kwestii szacowania szkód w uprawach. Izbom chodziło głównie o sytuacje, w których koła łowieckie odmawiają szacowania szkód pomimo zgłoszenia, celowo opóźniają podjęcie działań, lub nie dostarczają protokołów szacowania, uniemożliwiając rolnikowi wniesienie pozwu o odszkodowanie. KRIR zaproponował również, by nadzór na działalnością kół łowieckich powierzyć starostom powiatowym, którzy znając lokalne realia mogliby skuteczniej egzekwować od kół wypełnianie ustawowych obowiązków. Zdaniem Ministra Klimatu i Środowiska podnoszone przez KRIR kwestie wymagają uregulowania, ale to pociąga za sobą konieczność reformy Prawa łowieckiego.


Odnosząc się do postulatu objęcia nadzoru nad kołami łowieckimi przez właściwych terytorialnie starostów, Minister Klimatu zaznacza, że organy te odpowiadają jedynie za wydzierżawianie polnych obwodów łowieckich. Obwody łowieckie leśne wydzierżawia właściwy terytorialnie dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Nadzór starosty nad kołami łowieckim mógłby więc w praktyce dotyczyć tylko części obwodów łowieckich. Rozszerzanie kompetencji starosty w zakresie łowiectwa w praktyce oznaczałoby konieczność zaangażowania dodatkowych etatów i środków finansowych na ten cel. Jak podkreśla resort klimatu obecnie nie ma możliwości realizacji proponowanych zmian przepisów.


Szef resortu środowiska zwraca uwagę, że zgodnie ze Statutem Polskiego Związku Łowieckiego, nadzór nad kołami łowieckimi mającymi siedzibę na terenie danego okręgu należy do kompetencji zarządów okręgowych. Natomiast nadzór nad zarządami okręgowymi sprawuje na mocy ustawy Prawo łowieckie Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego. W przypadku problemów z szacowaniem szkód lub z realizacją przez koła łowieckie innych obowiązków wynikających z ww. ustawy, osoby poszkodowane powinny zwracać się bezpośrednio do właściwych zarządów okręgowych celem podjęcia działań nadzorczych, a w przypadku braku podjęcia takich działań przez zarząd okręgowy – do Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego.


Jednocześnie jednak minister przyznaje, że zmiany przepisów mające na celu umożliwienie dochodzenia swoich roszczeń przez rolników w sytuacji braku realizacji obowiązku szacowania szkód przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, powinny zostać rozważone przy nowelizacji ustawy - Prawo łowieckie.