Według ministra Marka Sawickiego o kształtowaniu ustroju rolnego wzorowana była na rozwiązaniach francuskich i niemieckich a w toku prac nad nią żaden konstytucjonalista nie miał wątpliwości o  zgodność z Konstytucją RP.

Zgodnie z ustawą ANR będzie mogła korzystać z prawa pierwokupu w przypadku sprzedaży ziemi rolniczej osobom, które nie mają przygotowania rolniczego, a także nie prowadzą samodzielnie gospodarstwa rolnego lub nabyły je na cele niezwiązane z działalnością rolniczą.

W budżecie ANR przewidywana jest 1/3 wpływów ze sprzedaży ziemi na realizację prawa pierwokupu. Ostatnio ANR sprzedawała rocznie około 120 tys. ha ziemi i z tego tytułu odprowadzała do Skarbu Państwa 1,5 mld zł.

Komisja społeczne powołane przy każdym OT ANR będą wyrażały opinie na temat wątpliwych transakcji w obrocie prywatnym ziemią, a w szczególnie ziemią pochodzącą z ANR

Ustawa mówi też o zakazie nadmiernej koncentracji ziemi i nadmiernym rozdrabnianiu gospodarstw rolnych. Ogranicza powierzchnię indywidualnego gospodarstwa do 300 ha ziemi, a spółki do 500 ha. Z drugiej strony dla każdego województwa zostanie określona minimalna norma powierzchni, do której będzie można dzielić gospodarstwo