Minister Krzysztof Jurgiel udzielił odpowiedzi na interpelacje posłów Zbigniewa Ajchlera i Jarosława Sachajki, w których podał informacje dotyczące pomocy kierowanej do rolników dotkniętych ASF.

Poseł Zbigniew Ajchler domagał się rzeczowej informacji, wskazując: „Afrykański pomór świń w Polsce wschodniej nabiera rozpędu. Wygląda na to, że dodatkowo wyrwał się Państwu spod kontroli i całkiem nieźle sobie poczyna na wschodzie kraju. Potwierdzone w piątek przez Głównego Lekarza Weterynarii ogniska są 42, 43, 44 i 45 od momentu kiedy zaraza pojawiła się w 2014 r. w Polsce, a 19, 20, 21 i 22 w ciągu niecałego miesiąca! Dramat rolników powiększają Ministrowie zostawiając ich samych sobie. Rolnicy czekają na wypłatę rekompensat za straty poniesione z tytułu ASF już od lipca 2016 r., a my posłowie nie możemy im pomóc bo otrzymujemy od Ministerstwa niepełne informacje w temacie sprawy.”

Minister Krzysztof Jurgiel, w odpowiedzi datowanej 27 lipca, przekonuje, że panuje nad sytuacją. Jak podał, Agencja Rynku Rolnego realizuje działania mające na celu udzielenie pomocy finansowej  w ramach:

1. nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych przewidzianej w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/1613 z dnia 8 września 2016 r., (tzw. „pakiet Hogana”),

2. nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce w odniesieniu do niektórych loch i innych świń poddanych ubojowi w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 listopada 2016 r.

Więcej o pakiecie Hogana: „Bardzo pilne” próby wykorzystania unijnych pieniędzy dostępnych od roku

W ramach pakietu Hogana, na który zostało przeznaczone 98 mln zł, wg. stanu na dzień 21.07.2017 r. do OT ARR wpłynęło, jak podaje minister:

 2 259 wniosków o udzielenie pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń z przeznaczeniem do uboju. OT ARR wydały 2001 decyzji o przyznaniu pomocy na kwotę 17 240 022 PLN.

 10 wniosków o płatność refundacji do zakupu jałówek lub buhaja. ARR wydała 5 decyzji o przyznanie pomocy w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego na kwotę 63 000 PLN.

W czerwcu br. uruchomione zostało dodatkowe działanie w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce w odniesieniu do niektórych loch i innych świń poddanych ubojowi w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 listopada 2016 r. Jest to drugie źródło pomocy dla producentów świń, mające na celu złagodzenie skutków ekonomicznych, które dotknęły rolników i może docelowo objąć 50 tys. sztuk świń – podał minister. Wnioski o udzielenie pomocy  producenci świń mogli składać do OT ARR do 11 lipca 2017 r., wg stanu na dzień 21.07.2017 r. do OT ARR wpłynęło 205 wniosków dotyczących wsparcia do ok. 32,3 tys. sztuk świń.

„Ponadto, na ostatnim etapie uzgodnień z Komisją Europejską jest uruchomienie pomocy z tytułu zaniechania produkcji świń w gospodarstwach niedostosowanych do podwyższonych wymagań bioasekuracji w strefach objętych restrykcjami weterynaryjnymi, o co Polska wnioskowała do Komisarza Hogana w piśmie z dnia 4 listopada 2017 r. – poinformował minister, chyba jednak myląc się co do tej daty. - Prowadzone są także prace nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który ma na celu stworzenie podstawy prawnej do udzielania w 2017 r. i w 2018 r. pomocy dla producentów świń, którzy utrzymywali świnie w siedzibie stada położonej na obszarze wymienionym w części II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE lub na obszarze zapowietrzonym, zagrożonym lub innym obszarze podlegającym ograniczeniom w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Z pomocy będą mogli korzystać producenci rolni będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 702/2014, którzy nie otrzymali innej pomocy publicznej do sprzedawanych świń. Projekt rozporządzenia będzie podlegał zgłoszeniu do Komisji Europejskiej na podstawie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej”.

Więcej: Jaka pomoc do sprzedanej świni na obszarach ASF od lipca?

Wcześniej MRiRW informowało, że od początku realizacji programu bioasekuracji wypłacono rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie w kwocie:

1) 758 800 zł w 2015 r.

2) 1 010 500 zł w 2016 r.

Więcej: Kiedy należy się odszkodowanie lub rekompensata za zwierzęta?

Z tytułu odszkodowań, w ramach Programu bioasekuracji w woj. podlaskim wypłacono w 2015 roku 1 832 779,49 zł, a w 2016 - 834 217,21 zł. Natomiast na zwalczanie ASF Polska otrzymała z KE za 2014 - 742 222,60 euro, za 2015 - 569 861,08 euro. Za 2016 r. trwa jeszcze procedura weryfikacyjna – jak podał z kolei minister Jurgiel w odpowiedzi na interpelację posła Jarosława Sachajki.

Dla porównania: zabicie świń (w tym dojazd i utylizacja, brutto w zł) w 2014 r. kosztowało 106 452,83 w tym utylizacja 90 509,00; w 2015 - 37 827,08 w tym utylizacja 34 873,00; w 2016 - 571 289,86 w tym utylizacja 34 873,00 ( i te dane - jednakowy koszt utylizacji w 2015 i 2016 r. - wydają się błędne).

Obie odpowiedzi na interpelacje w załącznikach.