Skąd ta niechęć do występowania o 100 tys. zł premii?

Na przeszkodzie w ubieganiu się o premię z PROW młodym rolnikom stanął w ostatnio zakończonym naborze nie tylko wymóg, aby do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadzili gospodarstwa jako kierujący. Jak się okazuje, niemałe zamieszanie wywołują też wymagania związane z wykształceniem. 

- Młody rolnik wnioskujący o premię z PROW musi rozpocząć urządzanie gospodarstwa rolnego przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku – mówi nam czytelnik. – Jednocześnie wymaga się od niego posiadania kwalifikacji zawodowych, a dla zawodów innych niż rolnicze wśród dodatkowych wymogów wymienia się, jako niezbędne uzupełnienie kwalifikacji, posiadanie 3-letniego stażu pracy w rolnictwie. Czy to normalne? Skąd ktoś, kto nie ma jeszcze gospodarstwa od trzech lat, a zaledwie od roku, może mieć jednocześnie trzyletni staż pracy?

W § 5. 1. rozporządzenia ministra rolnictwa i ro zwoju wsi  z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 podano, że warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych uważa się za spełniony, jeżeli osoba fizyczna posiada wykształcenie rolnicze.

Natomiast osoba legitymująca się dyplomem innym niż rolniczy – wszystko jedno z jakiego poziomu nauczania – może mieć uznane swoje wykształcenie za spełniające wymóg posiadania niezbędnych kwalifikacji zawodowych tylko wtedy, gdy jednocześnie ma określony, 3- lub 4- letni, staż pracy w rolnictwie.

Za staż pracy w rolnictwie – zgodnie z tym samym rozporządzeniem - uznaje się okres, liczony do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, w którym wnioskodawca:

1)      podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub domownik lub ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);

2)      był zatrudniony w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę, na stanowisku związanym z prowadzeniem produkcji rolnej. 

To rzeczywiście wyjątkowa sytuacja, aby ktoś mógł spełnić taki warunek wykazania się trzyletnim lub czteroletnim stażem i nie naruszyć zarazem wymogu urządzania gospodarstwa nie dłużej niż od roku. Tym samym ogranicza to krąg ewentualnych beneficjentów tego działania.

To nie wszystko. Jest jeszcze kwestia różnego traktowania tego samego stażu.

Pomoc może być przyznana osobie nieposiadającej kwalifikacji zawodowych, o których mowa w ust. 1, jeżeli osoba ta zobowiąże się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy – zastrzeżono w rozporządzeniu.

Czyli do uznania kwalifikacji ten sam okres stażu pracy w rolnictwie raz wystarcza, innym razem już nie. Tak, jakby 3 lata przepracowane w rolnictwie przed złożeniem wniosku o premię dla młodego rolnika miały inną wagę i znaczenie, niż trzy lata przepracowane już po złożeniu tego wniosku.

I tak np. otrzymujący premię jako młody rolnik magister farmacji przez 3 lata od otrzymania premii prowadzący gospodarstwo będzie musiał w trakcie tego prowadzenia uzupełnić wykształcenie rolnicze, natomiast ten sam magister farmacji, mający 3-letni staż pracy potwierdzony w postaci ubezpieczenia jako domownik – już nie. Ten sam magister farmacji z trzyletnim stażem potwierdzonym ubezpieczeniem jest już wykwalifikowanym rolnikiem, a jego kolega rozpoczynający prowadzenie gospodarstwa jeszcze po trzech latach jego prowadzenia takim rolnikiem się nie stanie.

Dlaczego staż pracy po złożeniu wniosku o pomoc z PROW tak traci na znaczeniu? Dlaczego rolnik ma wykazywać trzyletni staż pracy i jednocześnie nie wolno mu rozpocząć urządzania gospodarstwa rolnego wcześniej niż w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy?  Czy to  nie jest sprzeczne ze sobą i do czego mają prowadzić tak określone wymagania? Pytania te skierowaliśmy już do MRiRW.