Pierwotnie planowano, że o pieniądze na Młodego Rolnika będzie się można ubiegać już w lipcu br., a na Rozwój Małych Gospodarstw w sierpniu.

24 maja ARiMR zmieniła jednak harmonogram naborów wniosków o środki unijne w ramach nowej perspektywy unijnej - Planu Strategicznego WPR na lata 2023 - 2027.

Zgodnie z nim rolnicy będą mogli aplikować o premię dla Młodego Rolnika oraz na Rozwój Małych Gospodarstw dopiero w terminie od 30 sierpnia do 29 września 2023 r.

Orientacyjny limit środków przeznaczonych na realizację obu interwencji nie zmienił się.

Jakie są warunki przyznania pomocy na Rozwój Małych Gospodarstw? 

Wsparcie w ramach programu Rozwój Małych Gospodarstw dedykowane jest gospodarstwom, które chcą bardziej otworzyć się na rynek. Do wzięcia jest nawet 120 tys. zł dotacji.

Więcej pisaliśmy o tym tutaj:

Jakie są warunki przyznania pomocy dla Młodego Rolnika?

Interwencja skierowana jest do osób, które rozpoczynają i rozwijają działalność rolniczą w gospodarstwie. Młodzi rolnicy (za których uznaje się osoby w wieku 18-40 lat) mogą liczyć na premię w wysokości 200 tys. zł, wypłacaną w dwóch ratach.

Na co będzie można przeznaczyć te pieniądze? Na przykład na:

 • inwestycje budowlane związane z budynkami lub budowlami wykorzystywanymi do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży;
 • zakup nieruchomości rolnych;
 • zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich;
 • inwestycje w nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich;
 • zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia lub sprzętu, w tym sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży;
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży (np. programy komputerowe).

Ważne! Nie są wspierane inwestycje:

 • zrealizowane lub rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
 • polegające na dokonaniu zakupów od małżonka, rodzeństwa swojego i małżonka oraz wstępnego i zstępnego swojego i małżonka;
 • budowlane realizowane na gruntach innych niż stanowiące wyłączną własność wnioskodawcy lub beneficjenta, lub przedmiot jego małżeńskiej wspólności majątkowej.

Na co jeszcze trzeba szczególnie zwrócić uwagę? Premia (I rata) zostanie udzielona gdy zostaną spełnione następujące warunki:

 • rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej (w gospodarstwie rolnym) nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy albo start od zera, przy czym co do zasady, prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rozpoczyna się z dniem stania się właścicielem / współwłaścicielem lub posiadaczem / współposiadaczem gospodarstwa o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych;
 • rozpoczęcie, najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy, prowadzenia, jako kierujący, działalności rolniczej w gospodarstwie o powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej wojewódzkiej lub krajowej (tej niższej) lub o wielkości ekonomicznej równej co najmniej 15 000 euro; powierzchnia użytków rolnych tego gospodarstwa nie może przekraczać 300 ha, a jego wielkość ekonomiczna – 150 000 euro;
 • powierzchnia użytków rolnych stanowiących przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego stanowi co najmniej 50% odpowiedniej średniej (wojewódzkiej lub krajowej – tej niższej);
 • przedłożenie biznesplanu dotyczącego rozwoju działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Powinien on wskazywać lata realizacji, ale nie dłużej niż 3 lata kalendarzowe następujące po roku wyjściowym;
 • beneficjent rozpoczął prowadzenie rachunkowości rolniczej; 
 • posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych lub umiejętności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym (staż pracy w rolnictwie) i uwzględniających co najmniej wymogi określone w definicji młodego rolnika lub zadeklarowanie uzupełnienia kwalifikacji.

Beneficjent musi się zobowiązać, że osiągnie (w roku docelowym) co najmniej 60% udziału przychodów uzyskiwanych w związku z prowadzoną w gospodarstwie działalnością rolniczą we wszystkich swoich przychodach.

Kto nie dostanie wsparcia?

Wsparcie gospodarstw w ramach premii dla Młodego Rolnika nie obejmuje hodowli zwierząt futerkowych (wyjątkiem jest królik utrzymywany na surowiec mięsny), upraw roślin wieloletnich na cele energetyczne, a także niektórych działów specjalnych, np. hodowli zwierząt laboratoryjnych, psów i kotów rasowych.

Dodatkowo, nie przyznaje się pomocy jeżeli młody rolnik (wnioskodawca) lub jego małżonek otrzymali wsparcie na Rozwój małych gospodarstw w ramach obecnego Planu Strategicznego 2023-2027 lub korzystali z pieniędzy dedykowanych młodym rolnikom w PROW 2007-2013 lub SPO 2004-2006 lub też rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej (w gospodarstwie rolnym) wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy z bieżącej perspektywy finansowej.