Inwestycje polegające na tworzeniu lub powiększeniu gospodarstw rolnych przez młodych rolników to jedna z form pomocy krajowej udzielanej przez ARiMR.

Taką pomoc dopuszcza unijne rozporządzenie 702/2014, które w art. 18 stwierdza: „Pomoc na rozpoczynanie działalności przez młodych rolników i na rozwój małych gospodarstw rolnych jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu i jest wyłączona z wymogu zgłoszenia ustanowionego w jego art. 108 ust. 3, jeżeli spełnia warunki określone w niniejszym artykule ust. 2–7 i w rozdziale I.”

Określa też, że kwota pomocy na młodego rolnika jest uzależniona od sytuacji społeczno-gospodarczej w danym państwie członkowskim i ograniczona do 70 000 EUR, natomiast kwota pomocy na małe gospodarstwo ograniczona jest do 15 000 EUR.

Stworzenie odrębnych warunków udzielania pomocy dla młodych rolników w formie częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego przeznaczonego na sfinansowanie części kosztów zakupu użytków rolnych to nowość zawarta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zmieniającym zadania ARiMR.

Nowe rozporządzenie umożliwia Agencji udzielanie nowego rodzaju pomocy polegającej na częściowej spłacie kapitału kredytu przeznaczonego na zakup użytków rolnych w celu utworzenia lub powiększenia gospodarstwa rolnego przez młodych rolników, tj. osób, które w dniu złożenia wniosku o kredyt mają nie więcej niż 40 lat, posiadają odpowiednie umiejętności i kwalifikacje zawodowe i które po raz pierwszy rozpoczną działalność w gospodarstwie rolnym jako kierujący tym gospodarstwem.

ARiMR informuje, że dopuszczalna kwota kredytu to do 90% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne i nie więcej niż 5 mln zł.

Wysokość pomocy - do 60% kwoty udzielonego kredytu i nie więcej niż równowartość w złotych 70 tys. euro, przeliczonej wg średniego kursu NBP ustalonego na dzień udzielenia pomocy. Kwota ta płacona będzie w dwóch ratach:

I rata w wysokości 80% kwoty pomocy - po przedstawieniu dowodów wpłat za zakupione użytki rolne,

II rata - po 5 latach od dnia zawarcia umowy kredytu, pod warunkiem, że kredyt nie został wcześniej spłacony.

Warunkiem udzielenia pomocy będzie:

dołączenie przez wnioskodawcę do wniosku o udzielenie kredytu planu inwestycji, którego realizacja powinna rozpocząć się w okresie 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytu,

posiadanie kwalifikacji zawodowych w zakresie rolnictwa potwierdzonych odpowiednim świadectwem lub dyplomem.

Osobom, które nie posiadają kwalifikacji zawodowych w zakresie rolnictwa będzie można przyznać pomoc, jeżeli zobowiążą się do ich uzyskania, w okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy kredytu.