Start młodym rolnikom ułatwiał już Sektorowy Program Operacyjny realizowany w latach 2004-2006, który zaadresował na działanie dla młodych ponad jedną dziesiątą alokacji, czyli 178,9 mln euro. W jego ramach zawarto 14 151 umów na ponad 707,5 mln zł. Największą liczbę beneficjentów (prawie 50 proc.) stanowiły osoby poniżej 25. roku życia.

W PROW 2007-2013 start młodym rolnikom ułatwiało najpierw 50 tys. zł, potem 75 tys., wreszcie 100 tys. zł premii. Budżet działania wynosił 766 mln euro. Pomoc w kwocie ponad 3,1 mld zł otrzymało 38 857 młodych. Trzeba również zauważyć, że 6093 beneficjentów „Modernizacji gospodarstw rolnych” odebrało też premię dla młodych rolników.

Aktualny PROW ma dla młodych kwotę 3 057 270 828,14 zł (717 978 630,00 euro).

Według stanu na 1 października złożono w trzech dotychczasowych naborach łącznie 11 808 wniosków, wydano 5428 decyzji na kwotę 542,8 mln zł, a uruchomione płatności w wysokości 386 mln zł trafiły do 4818 młodych rolników.

Mimo tej długotrwałej pomocy przeznaczonej dla młodych rolników zaobserwowano spadek liczby osób ubezpieczonych w KRUS w grupie wiekowej poniżej 25 roku życia (spadek dotyczy zresztą wszystkich grup wiekowych). Na koniec 2016 roku osoby ubezpieczone do 25. roku życia stanowią 3,4 proc. ogółu ubezpieczonych (spadek z 4,6 proc. w 2004 r.); w wieku 25-30 lat jest 8,2 proc. ubezpieczonych, w wieku 31-36 – 12,7 proc., a w wieku 37-42 lata – 17 proc.

Obowiązek zaprzestania pracy w gospodarstwie przy przechodzeniu na emeryturę sprzyja zastępowalności pokoleń i przekazywaniu gospodarstw – zauważa MRiRW w informacji przygotowanej dla sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dzisiejsze posiedzenie poświęcone problemom młodych rolników. Co roku przekazywanych jest ponad 20 tys. gospodarstw (szczegóły w załączniku). Ministerstwo podsumowuje, że wymiana pokoleniowa w polskim rolnictwie „przebiega relatywnie płynnie”.