Projekt zmian rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 przewiduje zmiany dotyczące wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

Od 18 stycznia 2017 r. bowiem, nie tak jak dotychczas w umowie, ale bezpośrednio z mocy prawa, obowiązuje uregulowanie  trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców. Reguł tych nie stosuje się, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie środków oraz beneficjent są obowiązani do poniesienia kosztów kwalifikowanych zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania, reguł tych nie stosuje także m.in. w przypadku gdy wartość danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo finansowym operacji nie przekracza 20 000 zł netto.

W rozporządzeniu dotyczącym „Modernizacji”  zaproponowano uchylenie przepisu przewidującego, że umowa może zawierać zobowiązanie do konkurencyjnego wyboru wykonawcy, gdy wartość danego zadania przekracza 20 tys. zł. Ponadto w przepisie regulującym warunki wypłaty pomocy proponuje się odwołać do ustawy, określającej konkurencyjny tryb wyboru wykonawców.

Propozycja tej nowelizacji rozporządzenia wiąże się ze zmianą ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Zmiany proponowane w tej ustawie mają na celu m.in. uproszczenie w postaci wprowadzenia progu, powyżej którego będą stosowane zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców, jako kwoty określonej w ustawie prawo zamówień publicznych, tj. powyżej 30 000 euro (obecnie 20 tys. zł).

Konkurencyjny wybór będzie jednak obowiązywał w przypadku umów zawartych przed dniem 18 stycznia 2017 r.

Rozporządzenie ma wejść w życie po dniu ogłoszenia. Będzie dotyczyło naboru zapowiedzianego od 19 lutego do 20 marca 2018 r.