Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego PROW na lata 2014-2020.

Określa ono szczegółowe warunki i tryb ubiegania się o pomoc.

I tak m.in. pomoc przyznaje się osobie fizycznej, która prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkcję roślinną lub zwierzęcą  i jest obywatelem państwa członkowskiego UE.

Poza tym określono, że osoba fizyczna ubiegająca się o pomoc musi być posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 1 ha i nie więcej niż 300 ha lub nieruchomości do produkcji w zakresie działów specjalnych. Osoba taka musi być pełnoletnia i kierować gospodarstwem. Nie może mieć prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

W rozporządzeniu przyjęto, że osoba fizyczna prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych, jeżeli w okresie poprzednich 12 miesięcy uzyskała udokumentowany fakturą przychód ze sprzedaży produktów rolnych w wysokości co najmniej 5 tys. zł.

Pomoc może być również przyznana spółce lub osobie prawnej, a także – nowość – „osobom wspólnie wnioskującym”, które pojedynczo spełniają powyższe warunki i zawarły między sobą pisemną umowę o najmniej na 6 lat określającą zasady „wspólnego używania przedmiotu operacji oraz zakresu prac wykonywanych przez każdą z tych osób uwzględniającego zasoby i potrzeby gospodarstw tych osób”.

Pomoc przyznaje się w zasadzie, jeśli wartość ekonomiczna gospodarstwa mieści się w przedziale 10 - 200 tys. euro.