Proponowana przez PiS "piątka dla zwierząt" przewiduje m.in. utworzenie Rady ds. zwierząt przy MSWiA. Zasiadać ma w niej 9 członków, a jej kadencja ma trwać cztery lata. Wśród jej zadań byłoby coroczne sprawozdanie w zakresie dobrostanu zwierząt.

"Chcemy, aby Rada do spraw zwierząt była takim organem przy MSWiA, który zapewni stałe miejsce w administracji publicznej, gdzie wszystkie problemy w zakresie ochrony zwierząt będą na bieżąco podnoszone" - powiedział szef Forum Młodych PiS, który zmiany w przepisach zapowiedział wraz z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim w ubiegłym tygodniu.

Rada skupiać się ma na funkcjonowaniu schronisk i opiece nad zwierzętami bezdomnymi, co należy do zadań samorządu. Między innymi także z tego względu rada będzie organem doradczym ministra właściwego do spraw administracji publicznej, czyli aktualnie ministra spraw wewnętrznych i administracji. Rola MSWiA - zaznaczył Moskal - jest również szczególna w sprawach interwencyjnych.

To minister SWiA, wybierze również członków rady spośród organizacji społecznych zajmujących się ochroną zwierząt, lekarzy weterynarii, hodowców i instytucji naukowych. "Mają to być organizacje i instytucje, które cieszą się nieposzlakowaną opinią i nie ma żadnych zarzutów czy wątpliwości co do słuszności ich działań" - podkreślił przewodniczący Forum Młodych PiS.

"Rada będzie się składała i z elementu społecznego, czyli z organizacji pozarządowych, i z przedstawicieli przedsiębiorców, czy hodowców. To pozwoli na szerokie omówienie problemów. Mamy też nadzieję, że stworzy przestrzeń między różnymi grupami społecznymi, które mogą mieć odmienne podejście w kwestiach szczegółowych i nie tylko" - wskazał Moskal.

Szef Forum Młodych PiS podkreślił, że dzięki pracom rady, będziemy wiedzieć, jak w praktyce wygląda wdrożenie postanowień proponowanej ustawy. "Dowiemy się, gdzie są potrzebne ewentualne korekty, poznamy elementy, które należy zmienić, aby dostosować lepiej przepisy do rzeczywistości. Rada będzie miała przy tym mocną rolę kontrolną" - zaznaczył.

Zgodnie z proponowanymi przepisami członkostwo w Radzie będzie miało charakter nieodpłatny. W związku z tym - jak wskazano w uzasadnieniu do projektu - organ ten nie będzie generował kosztów, poza kosztami administracyjnymi, organizacyjnymi i technicznymi.

Tego typu organy doradcze do spraw ochrony zwierząt, jak czytamy, funkcjonują już w wielu państwach unijnych, w tym Holandii, w Belgii i na Malcie.

PiS projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, nazwany "piątką dla zwierząt", złożyło w Sejmie w piątek. Przewiduje on zakaz hodowli zwierząt futerkowych, wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych, wzmocnienie społecznej kontroli warunków, w jakich zwierzęta są przetrzymywane, zakaz stałego trzymania zwierząt na uwięzi i określenie minimalnych wymiarów kojców oraz ograniczenie możliwości uboju rytualnego. Za znęcanie się ma zostać uznane także przetrzymywanie zwierzęcia bez pomieszczenia chroniącego go przed zimnem, upałami lub opadami.