Jak czytamy na w opublikowanym przez MRiRW, rozporządzenie, które wprowadza od 16 kwietnia 2020 r. obowiązek zakrywania nosa i ust stanowi między innymi o wykonywaniu tego obowiązku w miejscach ogólnodostępnych, za które uznać należy miejsca o publicznym charakterze tj. dostępne dla nieograniczonej liczby osób, np. obiekty handlowe i usługowe.

Jak podaje dalej MRiRW, zgodnie z uzasadnieniem do Rozporządzenia z 16 kwietnia br., obowiązek ten nie dotyczy rolników podczas pracy w gospodarstwie rolnym czy też podczas przebywania na terenie prywatnym - jak np. taras czy własna nieruchomość gruntowa wokół domu.

Dodatkowo MRiRW poinformowało, że zgodnie z nowym brzmieniem paragrafu 5 pkt 1 rozporządzenia zakaz przemieszczania się na terytorium RP nie dotyczy przemieszczania się danej osoby w celu:

  • wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych;
    pozarolniczej działalności gospodarczej;
    prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym;
    realizacji zadań mających na celu ochronę i zabezpieczenie upraw i płodów rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę lub przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt lub zakupu towarów i usług z tym związanych.