W piątkowej informacji resort podkreślił, że uwzględniając potrzebę zapobiegania ekstremalnym zjawiskom atmosferycznym, powodującym straty w rolnictwie, wprowadza zmiany w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wyodrębniono środki na inwestycje, polegające na modernizacji istniejącego systemu nawadniania lub wykonaniu w gospodarstwie nowego nawodnienia. Na ten cel przeznaczono 100 mln euro - poinformowano.

Rolnicy będą mogli wykonać m.in. nowe nawodnienia (ewentualnie z wykonaniem ujęcia wodnego z wód podziemnych lub powierzchniowych), modernizować instalacje nawadniające (ewentualnie z modernizacją ujęcia wody), modernizacje instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem powierzchni nawadnianej.

W ramach inwestycji w nawadnianie musi być zainstalowany system pomiaru wody (jeżeli dotychczas nie był zainstalowany), umożliwiający mierzenie zużycia wody na poziomie wspieranej inwestycji.

Ministerstwo poinformowało, że maksymalna wysokość pomocy udzielonej na jedno gospodarstwo rolne, w okresie realizacji PROW 2014-2020, na inwestycje związane z nawadnianiem nie może przekroczyć 100 tys. zł; pomoc przyznaje się na operację o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 15 tys. zł.

Pomoc będzie polegać na refundacji do 50 proc., a w przypadku młodego rolnika - 60 proc. kosztów kwalifikowalnych, poniesionych przez beneficjenta.

Przewidziano też wsparcie preferencje w przyznawaniu pomocy dla operacji realizowanych na obszarach zagrożonych wystąpieniem suszy - poinformowało ministerstwo.

Dodano, że trwają ponadto uzgodnienia dwóch projektów dokumentów rządowych, mających znaczenie dla przeciwdziałania skutkom suszy. Jednym z nich jest projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy, opracowywany przez Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie" w uzgodnieniu z MRiRW. Jego celem jest m.in. kreowanie świadomości rolników w zakresie możliwości tworzenia retencji na obszarach rolnych oraz propagowanie działań zmniejszających straty w rolnictwie podczas suszy.

Chodzi również o opracowanie wytycznych do racjonalnego zużycia wody w rolnictwie, zwiększenie retencji na obszarach rolniczych, realizację działań inwestycyjnych w zakresie zwiększania sztucznej retencji, budowę lub rozbudowę systemów melioracyjnych nawadniających lub nawadniająco-odwadniających oraz przebudowę systemów odwadniających na nawadniająco-odwadniające.

Ostateczna wersja planów ma być gotowa w 2020 r.

Drugim dokumentem jest opracowywany przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej projekt "Założeń do Programu rozwoju retencji na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030" (PRR). Głównym jego celem będzie określenie, a następnie wdrożenie działań zwiększających retencję wody i umożliwiających zatrzymanie jej przez długi czas w środowisku.

"Program uwzględniać będzie wszystkie rodzaje retencji wód powierzchniowych wyróżniane ze względu na skalę - dużą, małą i mikro retencję oraz rodzaj retencji - naturalną i sztuczną" - podało ministerstwo.

"PRR obejmie także retencję krajobrazową oraz glebową. W ramach programu planowane jest opracowanie zestawienia działań z uwzględnieniem m.in. podziału na obszary dorzeczy i regiony wodne, wskazanie efektów realizacji działań, podmiotu odpowiedzialnego za ich realizację oraz źródła finansowania. Projekt zostanie poddany konsultacjom społecznym, którym towarzyszyć będzie kampania informacyjno-promocyjna" - czytamy.

W Założeniach do Programu przewiduje się m.in.: realizację i odtwarzanie obiektów małej retencji i mikroretencji na terenach rolniczych, promowanie i wdrażanie zabiegów agrotechnicznych zwiększających retencję glebową, realizację i odtwarzanie stawów hodowlanych, realizację nowych oraz przebudowę istniejących systemów melioracyjnych w celu zapewnienia funkcji nawadniająco-odwadniających, tworzenie i odtwarzanie zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i przywodnych, realizację obiektów retencjonujących wodę - poinformowało MR.