O nadanie takich kompetencji Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wnioskował już po pierwszym posiedzeniu nowej kadencji. Domagał się zmiany przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego w ten sposób, aby wykazanie rękojmi prowadzenia działalności rolniczej na nabywanej nieruchomości potwierdzała rolnikom izba rolnicza danego województwa.

W odpowiedzi na ten wniosek Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że instytucja rękojmi należytego prowadzenia działalności rolniczej wprowadzona została do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 585). Zgodnie z dodanym wówczas do ustawy zapisami, nabycie nieruchomości rolnej mogło nastąpić za zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych (od dnia 1 września 2017 r. Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa), wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek zbywcy nieruchomości, czy też osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne. Jednym z warunków uzyskania zgody było dawanie przez nabywcę nieruchomości rolnej rękojmi należytego prowadzenia działalności rolniczej.

W efekcie postulowanego przez rolników „poluzowania” przepisów, co nastąpiło w czerwcu br., weszły w życie zmiany wprowadzone ustawą z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1080). W ramach wprowadzonych zmian zastąpiono obowiązek dawania przez nabywcę nieruchomości rolnej, wspomnianej rękojmi należytego prowadzenia działalności rolniczej, wymogiem zobowiązania się do prowadzenia działalności rolniczej na nabywanej nieruchomości.

„Należy mieć na uwadze, że istniejące dotychczas przepisy w zakresie rękojmi wymagały przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, stąd też ustawodawca uznał, że wystarczającym rozwiązaniem będzie zobowiązanie się nabywcy do prowadzenia działalności rolniczej. Każdy z nabywców będzie jednak zobowiązany do realizacji tego zobowiązania, a nadzór w tym zakresie powierzony został Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa. zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego” – argumentuje resort rolnictwa w odpowiedzi przesłanej KRIR.