• Projekt ustawy o dodatku węglowych skierowany jest do właścicieli gospodarstw domowych, którzy ogrzewają domy piecami, kotłami itd. na paliwa stałe.
  • Do 30 listopada br. będzie można ubiegać się o jednorazowy dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł. Wnioski będzie można składać w urzędach gmin, Wypłata dodatku węglowego ma nastąpić najpóźniej miesiąc po złożeniu wniosku.
  • W celu otrzymania dodatku trzeba będzie spełnić jeden z najważniejszych warunków `tj. wcześniej trzeba dokonać zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) i uzyskać odpowiedni wpis i dokument potwierdzający.

Niestety wygląda na to, że właściciele hurtowni i sklepów sprzedających węgiel opałowy, ekogroszek, brykiet i pelet (z 85% zawartością węgla) kamiennego nie są zainteresowani przystępowaniem do systemu rządowych rekompensat gwarantujących cenę węgla opałowego na poziomie 996,60 zł za tonę.

Jedną z głównych tego przyczyn jest przeniesienie całego ciężaru finansowania sprzedaży węgla po niższej cenie niż rynkowa na przedsiębiorców bez oferowania gwarancji zwrotu zainwestowanych środków finansowych w postaci rekompensat.

Dlatego też rząd przygotowuje kolejny projekt ustawy o jednorazowym dodatku węglowym dla gospodarstw domowych.

Ile otrzymasz dodatku węglowego?

Projektowana ustawa o dodatku węglowym ma na celu zapewnienie wsparcia dla dużej grupy gospodarstw domowych w Polsce, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii, w tym kosztów opału. 

Dodatek węglowy wyniesie 3 tys. złotych i będzie przyznawany jednorazowo.

Dodatek węglowy będzie powiązany z gospodarstwem domowym. W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka tego gospodarstwa przyznawany jest on temu z wnioskodawców, który złożył wniosek jako pierwszy.

Jakie wymagania trzeba będzie spełnić aby uzyskać dodatek węglowy?

Zgodnie z zaproponowanymi przepisami dodatek węglowy będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, pod warunkiem że głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest:

  • kocioł na paliwo stałe,
  • kominek,
  • koza,
  • ogrzewacz powietrza,
  • trzon kuchenny,
  • piecokuchnia,
  • kuchnia węglowa;
  • piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Kolejne wymaganie jakie będzie trzeba spełnić, aby otrzymać dodatek węglowy jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438).

Do kiedy będzie można składać wnioski i kto wypłaci dodatki węglowe?

To na gminy spadnie obowiązek przyjmowania, weryfikowania wniosków oraz wypłatę dodatków węglowych.

Termin na składanie wniosków o wypłatę tego dodatku upłynie 30 listopada 2022 r.. Gmina będzie miała maksymalnie miesiąc na wypłatę przyznanego dodatku.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego zostanie określony w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii. Takie rozwiązanie ma na celu odciążenie gmin oraz ujednolicenie formularza.

Dodatkową regulacją mającą na celu ułatwienie realizacji wypłat gminom jest przyznawanie dodatku za pomocą informacji, bez konieczności wydawania decyzji administracyjnej.

Gminy uzyskają dostęp do danych zawartych w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jako narzędzie weryfikacji spełnienia warunków uzyskania dodatku węglowego,

Właściciele gospodarstw domowych będą składać informacje przedstawione we wniosku pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Dzięki tej klauzuli organy będą posiadać uprawnienia do podjęcia odpowiednich czynności w przypadku próby wyłudzenia świadczenia.

Jednorazowy dodatek węglowy będzie zwolniony z podatku 

Dodatek węglowym ma za zadanie wesprzeć gospodarstwa domowe w związku z koniecznością zakupu węgla opałowego po coraz wyższych cenach za tonę.

Projekt ustawy o dodatku węglowym przewiduje przepisy zwalniające to świadczenie od podatku dochodowego od osób fizycznych, wyłączające je spod egzekucji, czy skutkujące nieuwzględnianiem go przy obliczaniu wysokości osiągniętego dochodu.