„Projektowana ustawa wprowadza instrumenty prawne do nabywania przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP), gruntów leśnych. W przypadku sprzedaży gruntów leśnych przez osobę fizyczną lub prawną lub przez jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez PGL LP, przysługiwać będzie z mocy ustawy prawo pierwokupu tych gruntów. Jeżeli przeniesienie własności wskazanych gruntów, następować będzie w wyniku zawarcia umowy innej niż umowa sprzedaży, Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa mogą złożyć oświadczenie o nabyciu tego gruntu (tzw. prawo wykupu)” – podało Ministerstwo Środowiska w piśmie przesyłającym projekt do akceptacji przez rząd.

Natomiast w uzasadnieniu projektu podano przewidywaną trudność z zakresie wywiązania się przez LP z obowiązku powiększania areału lasów narodowych.

Proponowane rozwiązania są identyczne jak przy sprzedaży ziemi rolnej. W uzasadnieniu projektu podano:

„Należy podkreślić, iż projektowane rozwiązania nie ingerują w konstytucyjną istotę prawa własności. W przypadku chęci zbycia gruntu właściciel zachowuje podstawowy atrybut swojego prawa własności, tj. prawo do rozporządzania rzeczą – w przypadku bowiem woli zbycia rzecz zostanie zbyta, tyle że nabywcą zostanie Skarb Państwa. Jednocześnie podkreślić należy, iż prawo pierwokupu i wykupu nie będzie dotyczyć przypadków zbycia na rzecz szerokiego kręgu osób bliskich oraz dziedziczenia zarówno ustawowego jak i testamentowego, a analogiczne rozwiązania istnieją w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego i są od wielu lat stosowane w praktyce”.

Prawo pierwokupu oraz tzw. prawo wykupu ma być dla LP jedynym narzędziem powiększania areału lasów: „Spodziewanym efektem będzie powiększenie powierzchni lasów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz poprawa stanu i kondycji lasów w ten sposób nabytych, poprzez objęcie ich standardami zagospodarowania i ochrony obowiązującymi w PGL LP”.