Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzej Gross ogłosił termin przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy oraz zasady udzielania wsparcia na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Wnioski będą przyjmowane od 19 października do 17 listopada 2015 r.

Jak dodaje agencja, „na razie” będzie można ubiegać się o wsparcie na inwestycje związane z :

- rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł ;

- rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;

- rozwojem produkcji bydła mięsnego - wypłacona pomoc nie może przekroczyć 500 tys. zł.

Szczegóły dotyczące zasad wsparcia są zawarte w rozporządzeniu ministra rolnictwa w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wnioski o przyznanie pomocy przyjmują oddziały regionalne ARiMR.

Wnioski zostaną poddane ocenie punktowej, a suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. Pod uwagę będą brane m.in. wzrost liczby zwierząt w gospodarstwie, których wsparcie dotyczy, to czy rolnik uczestniczy w unijnym systemie jakości, czy ma nie więcej niż 40 lat oraz czy inwestycja, która będzie realizował, służy ochronie środowiska naturalnego.

ARiMR przygotuje w ramach każdego naboru dwie listy określające kolejność przysługiwania pomocy. Jedną dla rolników z województwa mazowieckiego, a drugą dla rolników z pozostałych województw. Zostaną one podane do publicznej wiadomości przez Prezesa ARiMR w ciągu 90 dni od zakończenie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

Na realizację wyżej wymienionych inwestycji w całym PROW 2014-2020 przewidziano łącznie  1,3 mld euro. Kwota ta została podzielona na wsparcie dla woj. mazowieckiego oraz dla pozostałych regionów.