Tzw. druga specustawa dotycząca zwalczania afrykańskiego pomoru świń, uchwalona we wrześniu przez Sejm, przewiduje zapłatę z budżetu państwa za zabicie dzika podczas odstrzału sanitarnego, wypłacaną w formie ryczałtu. Wysokość kwoty miała zostać określona w rozporządzeniu ministra rolnictwa - i właśnie minister przedstawił projekt tego rozporządzenia.

Przewiduje ono na obszarach dotkniętych ASF ryczałt w wysokości 450 zł za samicę dzika, której masa tuszy, po usunięciu patrochów, wynosi co najmniej 30 kg, a za innego dzika – 366 zł. Na pozostałych obszarach za samicę dzika będzie 335 zł, a za dzika innego – 251 zł.

Kalkulacja kwoty ryczałtu w maksymalnej wysokości 450 zł przedstawia się następująco:

1) koszt wykonania odstrzału sanitarnego:

a) dzika – 169 zł,

b) samicy dzika, której masa tuszy, po usunięciu patrochów, wynosi co najmniej 30 kg – 253 zł,

2) koszt dojazdu do miejsca prowadzenia odstrzału – 50 zł,

3) koszt transportu tuszy do miejsca wskazanego przez powiatowego lekarza weterynarii – 78 zł,

4) koszt przechowywania tuszy – 37 zł,

5) koszt utylizacji – 32 zł.

Objaśniając gradację ryczałtu ministerstwo podaje, że każdy odstrzelony dzik na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami albo obszarze zagrożenia musi zostać poddany badaniu laboratoryjnemu, co wiąże się z koniecznością pobrania próbek oraz dostarczenia odstrzelonego dzika do miejsca wskazanego przez powiatowego lekarza weterynarii, w którym, w warunkach  chłodniczych, oczekuje na wynik badania. Procedura ta wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów związanych z dostarczeniem dzika oraz jego przechowywaniem.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ryczałt przysługuje:

1) myśliwemu wykonującemu odstrzał sanitarny zwierząt – w wysokości 70% kwoty ryczałtu;

2) dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego, na obszarze którego dokonano odstrzału sanitarnego, albo Polskiemu Związkowi Łowieckiemu – w wysokości 30% kwoty ryczałtu.

Na obszarach objętych formami ochrony przyrody lub otulinach odstrzał przeprowadza Polski Związek Łowiecki. 

Kwotę ryczałtu ustala i wypłaca powiatowy lekarz weterynarii.

Polski Związek Łowiecki albo dzierżawca, albo zarządca obwodu łowieckiego, na obszarze którego dokonano odstrzału sanitarnego, przekazuje kwotę ryczałtu myśliwym, którzy wykonali odstrzał sanitarny zwierząt.

W uzasadnieniu rozporządzenia ministerstwo podkreśla, że odstrzał sanitarny  nie jest jedną z form polowania.

Wprowadzenie ryczałtu zostało zgłoszone do projektu rządowego jako poprawka poselska, podczas prac w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Poseł Jan Krzysztof Ardanowski mówił, że zgłasza ją na wyraźną prośbę rządu. Ryczałt nie został wzięty pod uwagę w ocenie skutków regulacji – kosztów nie podliczono ani przy wprowadzaniu specustawy, ani teraz, przy okazji rozporządzenia. W rozporządzeniu przyjęto stawki już stosowane w umowach zawieranych w 2016  r. pomiędzy powiatowymi lekarzami weterynarii a zarządcami lub dzierżawcami obwodów łowieckich - podało ministerstwo w uzasadnieniu.