Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel zapowiadał powrót doradztwa rolniczego pod nadzór ministerstwa rolnictwa. Stosownego projektu jednak nie przygotowano, a tymczasem do Sejmu trafił projekt autorstwa posłów PiS.

Więcej: Doradztwo będzie państwowe, nie samorządowe

Czy MRiRW pracuje nad projektem dotyczącym przejęcia doradztwa przez ministerstwo? Jaka jest opinia MRiRW dotycząca projektu złożonego 31 maja w Sejmie przez grupę posłów PiS? – zapytaliśmy w MRiRW.

„W Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (druk nr 572), który wprowadza zmiany w ustawie z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2016 r. poz. 356), dotyczące podległości wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, przenosząc nadzór nad nimi od zarządu województw do ministra właściwego do spraw wsi” – potwierdziło ministerstwo. „W związku z powyższym nie ma uzasadnienia równoległe prowadzenie prac nad nowelizacją przedmiotowej ustawy w zakresie przeniesienia podległości w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie opiniuje poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego, ponieważ zaproponowane zmiany pozwolą na:

- poprawę konkurencyjności, rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich przez usprawnienie realizacji zadań związanych z zapewnieniem doradztwa rolniczego rolnikom,

- monitoring i kontrolowanie w celu podniesienia efektywności wydatkowania dotacji celowej z budżetu państwa, przekazywanej przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,

- ujednolicenie sposobów działania tych jednostek w zakresie przygotowywania programów działalności i sprawozdawczości, o co wnioskowała Najwyższa Izba Kontroli  w wyniku przeprowadzonej kontroli wybranych ODR-ów” – wyjaśnia ministerstwo.