Przypomnijmy – zaplanowano zmiany w stosownych rozporządzeniach, znoszące 30 czerwca jako datę końcową wypłaty płatności obszarowych z PROW.

Poprzednio udzielone przez MRiRW wyjaśnienia nie dały odpowiedzi na dwa podstawowe pytania: do kiedy będą wypłacane te płatności? Skąd pewność, że wypłaty nie będą mogły być "w terminie późniejszym  niż miało to miejsce w latach poprzednich" - z którego przepisu to wynika?

Nasunęły jednak kolejne pytania: jaki jest związek między wydaniem decyzji a wypłatą płatności? Skoro MRiRW podaje, że "zostaną dołożone wszelkie starania, aby płatności były wypłacane niezwłocznie po wydaniu ww. decyzji, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami  finansowo-księgowymi" – to jakie to " obowiązujące przepisy" i "procedury finansowo-księgowe"?

Więcej: Kiedy będą wypłacane płatności obszarowe z PROW?

MRiRW nadesłało odpowiedź na te pytania, nawet nie próbując rozstrzygnąć wątpliwości, a tylko - jak podano - „w nawiązaniu do pytania dotyczącego uchylenia końcowego terminu wypłaty płatności w ramach działań obszarowych PROW, tj. 30 czerwca”. Niestety, ta odpowiedź niczego nie wyjaśnia, w szczególności tego, z czego miałaby wynikać konieczność wypłaty należności niezwłocznie po wydaniu decyzji. Ministerstwo tłumaczy tylko, że wydanie decyzji musi być poprzedzone kontrolami i powtarza, że decyzje wydawane będą do 1 marca:

"Zgodnie z art. 75 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 płatności w ramach systemów wsparcia i środków nie dokonuje się przed zakończeniem weryfikacji warunków kwalifikowalności, dokonywanej na podstawie art. 74 przywołanego rozporządzenia. W celu weryfikacji warunków kwalifikowalności przeprowadza się kontrole administracyjne, które uzupełnia system kontroli na miejscu. A zatem podstawą wydania decyzji w sprawie przyznania płatności/pomocy są zakończone kontrole administracyjne uwzględniające także wyniki z kontroli na miejscu.

Jak wskazano w poprzednim piśmie, zgodnie z art. 31 ustawy PROW 2014-2020, decyzje administracyjne wydawane są w terminie do dnia 1 marca roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy. Należy w tym miejscu podkreślić, że zgodnie z art. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 907/2014, Agencje płatnicze odpowiedzialne za zarządzanie wydatkami i ich kontrolą, jak określono w art. 7 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, w zakresie dokonywanych przez siebie płatności oraz przekazywania i przechowywania informacji oferują wystarczające gwarancje, że dokonane płatności podlegają księgowaniu w sposób dokładny i wyczerpujący.

Ponadto zgodnie z art. 24 ww. ustawy, rozpatrzenie wniosku o przyznanie pomocy powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż niezbędny do należytego wyjaśnienia sprawy, w tym do przeprowadzenia kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu oraz innych kontroli podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, przeprowadzanych przez podmiot wdrażający na podstawie ww. ustawy.

Wprowadzane zmiany wynikają z konieczności ujednolicenia trybu prowadzenia postępowań administracyjnych. W roku 2017 r. analogiczna zmiana została wprowadzona w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającym rozporządzenie rolno-środowiskowo-klimatyczne PROW 2014-2020 oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającym rozporządzenie ekologiczne PROW 2014-2020. Mając na uwadze, że płatności w ramach wszystkich ww. działań przyznawane są do powierzchni gruntów, a rolnicy wnioskują o te płatności na jednym formularzu wniosku, uzasadnionym jest ujednolicenie terminu wypłat tych płatności. Proponowane zmiany zapewnią równe traktowanie beneficjentów wszystkich płatności obszarowych PROW oraz pozwolą na skoordynowanie procedur związanych z wypłatą tych płatności."

Jak informuje ARiMR, do 19 lutego 2018 r. wypłaciła w ramach dopłat bezpośrednich za 2017 rok 10,58 mld zł, z tej kwoty 9,18 mld zł trafiło do 1,27 mln rolników w ramach zaliczek.

Wypłacane są też płatności obszarowe za 2017 r., finansowane z budżetu PROW na lata 2014-2020 - do 19 lutego 2018 r. do rolników trafiło 656,77 mln zł w ramach dopłat ONW (to ok. połowa całej należnej rolnikom z tytułu ONW kwoty); 229,21 mln zł z tytułu płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych oraz 66,34 mln zł na inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów.