Każdy właściciel nowo zakupionego pojazdu (także i sprzedanego) ma obowiązek zgłoszenia tego faktu w stosownym urzędzie, zgodnie z art. 71 ust. 7 oraz art. 78 ust. 2 (Prawo o ruchu drogowym). I nie jest to żadna nowość.

Każdy, kto zakupił auto osobowe lub ciągnik (nie będącym pojazdem wolnobieżnym) ma obowiązek zgłosić to w stosownym wydziale komunikacji urzędu, w którym rejestrujemy pojazdy, czyli np. w starostwie powiatowym czy urzędzie miasta itd. Zaniechanie lub zaniedbanie tego obowiązku nie wiązało się do tej z poniesieniem żadnych konsekwencji finansowych. Jednak to ulegnie zmianie.

Kara  za niezarejestrowany pojazd

Od nowego roku, czyli od 1 stycznia 2020 r., wchodzą nowe przepisy nowelizujące ustawę „Prawo o ruchu drogowym”, według których każdy właściciel nowo zakupionego pojazdu (w tym i ciągnika) jest zobowiązany zarejestrować go w terminie 30 dni kalendarzowych (liczonych od dnia jego zakupu lub sprowadzenia).

Zgodnie z nowo wprowadzonymi przepisami w ustawie „Prawo o ruchu drogowym”, kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadomi w terminie 30 dni kalendarzowych starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 1000 zł.

Wielkość kary

Warto dodać, że powyższa kara pieniężna nakładana jest w drodze decyzji administracyjnej i zasili budżet powiatu. Każdy urzędnik ustalając wielkość kary, będzie uwzględniał zakres naruszenia oraz jego powtarzalność, w tym i korzyści finansowe uzyskane z tytułu naruszenia ustawy, zgodnie z art. 140n ust. 4 ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Każdy ukarany będzie miał zaś 14 dni (liczonych od daty decyzji o nałożeniu kary pieniężnej) na uregulowanie mandatu.

Co zrobić z niezarejestrowanym pojazdem?

Osoby, które jeszcze w tym roku lub ubiegłych latach nie dokonały rejestracji pojazdów (w tym i ciągników) muszą się jak najszybciej pospieszyć i je zarejestrować. Mają na to czas do 31 grudnia br. Po tym terminie wchodzą w życie zmiany wprowadzone w ustawie „Prawo o ruchu drogowym”, które dają urzędnikom możliwość nałożenia kary pieniężnej od 200 do 1000 zł za niezarejstrowanie pojazdu w 2018 r. jak i poprzednich latach, chyba że nie upłynął jeszcze termin 30 dni kalendarzowych od zakupu pojazdu.