- W programie, który teraz ogłosiliśmy, budżet na pomoc dla przedsiębiorstw wynosi aż 5 mld zł. Chcemy zapewnić branżom energochłonnym stabilność i ciągłość produkcji, a przede wszystkim pomóc w utrzymaniu miejsc pracy
- zaznaczył minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. - Szacujemy, że grupa przemysłów, która będzie mogła skorzystać z pomocy, zużywa rocznie ponad 20 TWh energii elektrycznej, czyli ponad jedną trzecią zużycia wszystkich firm przemysłowych. To takie branże jak: hutnictwo, ceramika, produkcja cementu czy nawozów.

Przedsiębiorcy uprawnieni w okresie kwalifikowalnym do zakupu energii elektrycznej po ustalonej cenie maksymalnej, na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. poz. 2243, z późn. zm.), mogą wnioskować o pomoc jedynie z tytułu kosztów zakupu gazu ziemnego.

Do programu będą kwalifikować się przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność w Polsce, którzy spełniają łącznie dwa warunki:

 • Koszty zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego stanowiły co najmniej 3% wartości ich produkcji w 2021 r. lub 6% wartości produkcji w pierwszej połowie 2022 r.
 • Co najmniej połowa ich przychodów lub wartości produkcji pochodziła z działalności w kodach PKD lub kodach PRODCOM wymienionych na liście sektorów szczególnie narażonych na skutki kryzysu, opracowanej przez Komisję Europejską.

Jak duże wsparcie finansowe nie tylko dla producentów nawozów?

Kwota wsparcia będzie zależeć od wysokości kosztów kwalifikowanych poniesionych przez przedsiębiorcę od lutego do grudnia 2022 r. Są to koszty zakupu gazu i energii wynikające ze wzrostu cen wyższego niż o 50% względem średniej ceny z 2021 r.

Obowiązywać będą dwa maksymalne limity pomocy uzależnione od sytuacji finansowej przedsiębiorcy. Limit podstawowy wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie do 4 mln euro na grupę kapitałową.

Do zwiększonego limitu pomocy uprawnieni będą przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek wskaźnika EBITDA (miara rentowności przedsiębiorstwa) o co najmniej 40% pomiędzy całym rokiem 2021 a 2022 albo pomiędzy drugim półroczem 2021 r. a drugim półroczem 2022 r.

Zwiększony limit będzie dotyczył również tych firm, które w obu tych okresach odnotowały ujemny wskaźnik EBITDA. Kwota wsparcia w zwiększonym limicie może wynieść do 80% kosztów kwalifikowanych, aż do 50 mln euro na grupę kapitałową.

Kiedy rozpocznie się nabór wniosków programu „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu i energii elektrycznej”?

Operatorem programu będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Nabór wniosków zostanie uruchomiony w styczniu, a informacja o rozpoczęciu naboru będzie ogłoszony w BIP NFOŚiGW  oraz w BIP Ministerstwa Rozwoju i Technologii. 

Przedsiębiorcy będą mieli 14 dni na składanie wniosków od dnia opublikowania przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz operatora programu informacji o możliwości ich składania.

Nabór będzie prowadzony elektronicznie, a wnioski będą składane w aplikacji udostępnionej na stronie operatora programu. Wnioski będą podpisywane wyłącznie za pomocą podpisu kwalifikowanego. Wypłata środków powinna nastąpić  w lutym br.

Wniosek jest składany w postaci elektronicznej przez wypełnienie formularza wniosku udostępnionego przez Operatora Programu w dedykowanej aplikacji (GWD), do której łącze zostanie udostępnione na stronie internetowej Operatora Programu.

Wniosek obejmuje cały okres kwalifikowany, przy czym koszty kwalifikowane wskazane za grudzień 2022 r. mogą być danymi szacunkowymi.

Wniosek jest podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy.

Wniosek jest składany w okresie 14 dni kalendarzowych od dnia opublikowania przez Operatora Programu i ministra właściwego do spraw gospodarki informacji o możliwości składania wniosków.

Co będzie potrzebne do złożenia wniosku?

Oprócz podstawowych informacji o przedsiębiorstwie, złożenie wniosku będzie wymagało:

 • podania kodów PKD lub PRODCOM, w których przedsiębiorca wykaże co najmniej 50% wartości produkcji lub dochodu;
 • podania ilości i cen jednostkowych energii elektrycznej lub gazu ziemnego, podawanych w MWh, zakupionych i zużytych na własny użytek przez wnioskodawcę w okresie wnioskowanym i okresie referencyjnym, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;
 • podania wartości wskaźnika EBITDA, wykazanego przez wnioskodawcę w 2021 i 2022 r. albo drugich półroczach tych lat (o ile dotyczy). W przypadku braku ostatecznych danych, wartość wskaźnika dla (drugiego półrocza) 2022 r. może być szacunkowa;
 • złożenia oświadczeń m.in. o:niespełnieniu warunków pozwalających na uznanie wnioskodawcy za odbiorcę uprawnionego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (o ile dotyczy),
 • szacowanym spadku albo szacowanej ujemnej wartości wskaźnika EBITDA w 2022 r. albo w drugim półroczu 2022 r., uprawniających do zwiększonego limitu pomocy (o ile dotyczy),
 • tym, że nie ciąży na nim, ani na którymkolwiek przedsiębiorcy z nim powiązanym, obowiązek zwrotu udzielonej pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej nakazującej zwrot,
 • podania danych dotyczących kumulacji pomocy publicznej: informacji o otrzymaniu pomocy przez wnioskodawcę oraz podmioty powiązane udzielanej zgodnie z sekcją 2.4 komunikatu Komisji Tymczasowej kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE CI 131 z 24.03.2022, str. 1 z późn. zm.) lub pomocy udzielonej zgodnie z sekcją 2.1 przedmiotowego Komunikatu;
 • informacji o otrzymaniu na te same koszty kwalifikowalne pomocy przyznanej na podstawie rozporządzeń de minimis lub na podstawie tymczasowych ram w kontekście COVID-19.
 • złożenia zaświadczenia właściwych organów (wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku) potwierdzające, że wnioskodawca: nie zalega z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległości podatkowych albo podatku,
 • nie zalega z zapłatą należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, z wyjątkiem przypadków, gdy zawarł umowę o odroczeniu terminu płatności, albo umowę o rozłożeniu na raty należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
 • załączenia pełnomocnictwa do reprezentowania wnioskodawcy w zakresie złożenia wniosku i podpisania umowy udzielenia pomocy z Operatorem Programu (jeśli dotyczy).

Pomoc podlega rozliczeniu do 30 czerwca 2023 r. W ramach rozliczenia beneficjent będzie musiał przedstawić odpowiednie dokumenty Operatorowi Programu w terminie do 31 marca 2023 r.

Jakie kwoty środków przeznaczonych na dotacje z programu „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu i energii elektrycznej”?

Operatorem Programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kwota środków przeznaczonych na finasowanie Programu wynosi 5 079 416 000 zł, w tym na pokrycie kosztów poniesionych przez Operatora Programu przeznacza się 15 238 000 zł. 

Program finansowany jest ze środków Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji, o którym mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1312, z późn. zm.)

Pomoc może być kumulowana z: inną pomocą udzielaną zgodnie z sekcją 2.1 komunikatu oraz inną pomocą udzieloną zgodnie z sekcją 2.4 komunikatu pod warunkiem, że łączna kwota pomocy udzielonej:

 • wnioskodawcy, niebędącemu częścią grupy kapitałowej, nie przekroczy kwoty odpowiednio – 4 mln EUR w wariancie bazowym lub 50 mln EUR w przypadku spełnienia warunków zwiększenia maksymalnej kwoty pomocy, opisanych w części 9 Programu,
 • wnioskodawcy albo wnioskodawcom z jednej grupy kapitałowej nie przekroczy kwoty odpowiednio – 4 mln EUR w wariancie bazowym, lub 50 mln EUR w przypadku spełnienia warunków zwiększenia maksymalnej kwoty pomocy, opisanych w części 9 Programu;
 • pomocą przyznaną na podstawie rozporządzeń de minimis lub z pomocą przyznaną na podstawie rozporządzeń w sprawie wyłączeń grupowych pod warunkiem przestrzegania przepisów i zasad dotyczących kumulacji określonych w tych rozporządzeniach;
 • pomocą przyznawaną na podstawie tymczasowych ram w kontekście COVID-19, pod warunkiem że przestrzegane są zasady dotyczące kumulacji określone w tych ramach.

Pomoc jest udzielana w formie bezzwrotnej (wypłacana zaliczkowo).

Jacy przedsiębiorcy z branży rolno-spożywczej mogą ubiegać się wsparcie z programu „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu i energii elektrycznej”?

Poniżej lista części kodów PKD i PRODCOM przedsiębiorstw, które mogą się ubiegać o wsparcie z programu „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu i energii elektrycznej”,

Lista części kodów PKD przedsiębiorstw objętych wsparciem dla sektorów energochłonnych branży rolno-spożywczej

Kod PKD Opis i zakres działalności objętych dotacjami bezzwrotnymi
10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
10.62.Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych
10.81.Z Produkcja cukru
11.06.Z Produkcja słodu
20.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych
Źródło: MRiT

Lista części kodów PRODCOM dla przedsiębiorstw objętych wsparciem dla sektorów energochłonnych branży rolno-spożywczej

Kod  PRODCOM Opis i zakres działalności objętych dotacjami bezzwrotnymi
10311130

Ziemniaki zamrożone, przetworzone lub zakonserwowane (włączając ziemniaki ugotowane lub częściowo ugotowane w oleju, a następnie zamrożone; z wyłączeniem zakonserwowanych octem lub kwasem octowym)

10311300 Ziemniaki suszone w postaci mąki, mączki, płatków, granulek i pelletów
10391725 Przecier pomidorowy i pasta, zagęszczone
105122 Mleko pełne w proszku
105121 Odtłuszczone mleko w proszku
105153 Kazeina
105154 Laktoza i syrop laktozowy
10515530 Serwatka i serwatka zmodyfikowana, w proszku, w granulkach lub w innej stałej postaci, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek środka słodzącego
10891334 Drożdże piekarnicze
Źródło: MRiT