Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakłada nowe lub rozszerzone formy pomocy dla rolników.

Wymóg bioasekuracji w całym kraju wymaga zmian w zasadach pomocy dla producentów świń – będą mogli otrzymać refundację 50 proc. wydatków na zakup materiałów ochronno-dezynfekcyjnych (maty, sprzęt niezbędny do dezynfekcji, dezynsekcji lub deratyzacji oraz niezbędne produkty lub środki do przeprowadzenia tych zabiegów, odzieży ochronnej oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych).

Ci producenci, którym powiatowy lekarz zakaże dalszej produkcji świń, też w całym kraju otrzymają pomoc na wyrównanie utraconych dochodów. Wysokość rekompensaty to iloczyn średniej rocznej liczby świń utrzymywanych w 2017 r., jednak nie więcej niż 50 sztuk świń dla jednego producenta świń, kwoty 0,36 zł oraz liczby dni obowiązywania w danym roku kalendarzowym zakazu utrzymywania świń. Jak zastrzeżono, ta forma pomocy będzie mogła być udzielana od zatwierdzenia przez Komisję Europejską.

Ponadto zaproponowano obniżenie oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych dla kredytobiorców do 0,5 proc. w skali roku – ma to dotyczyć tylko tych producentów, którzy w dniu wystąpienia szkód (spowodowanych suszą, gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, piorunem, obsunięciem się ziemi lub lawiną) posiadali ubezpieczenie co najmniej połowy powierzchni upraw rolnych (z wyłączeniem łąk i pastwisk) lub połowy liczby zwierząt.

Kredyty dla banku mają mieć podwyższone oprocentowanie - o 1 punkt procentowy. Ponadto minimalne straty w środku trwałym, umożliwiające ubieganie się o kredyt na odtworzenie, podniesiono z 1050 do 3350 zł.

Mają też zostać uruchomione preferencyjne kredyty na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej. Ich oprocentowanie to 2 proc. w skali roku. Warunkiem dostępu do tych kredytów będzie udokumentowanie sprzedaży, w roku poprzedzającym rok wnioskowania o kredyt, produktów rolnych na kwotę co najmniej 10 tys. zł.

 W ocenie skutków regulacji podano, że w każdym z trzech najbliższych lat (2018-20) ARiMR wypłaci po 372 mln zł rocznie (1116 mln zł łącznie), a producentów świń, którzy skorzystają ze wsparcia, ma być 40 800. Wsparcie ma być udzielane do wysokości środków przewidzianych na realizację tej pomocy w planie finansowym Agencji na dany rok – w 2018 roku niezbędne będzie zwiększenie dotacji z budżetu państwa dla ARiMR.

Rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni od ogłoszenia.

Teraz trafiło do konsultacji publicznych, które mają potrwać do 27 lutego.

Projekt w załączniku.