30 września 2017 mija pierwszy etap 500 plus. Pierwsze świadczenia przyznawano nietypowo, bo od 1 kwietnia 2016 r. i nie weryfikowano ich jesienią 2016 roku. Zatem rodzice nie musieli składać dwóch wniosków w 2016 roku, kiedy program wszedł w życie. Do przyznawania świadczeń za ten okres przyjmowano dochód z 2014 roku.

Ale okres ten mija i od 1 sierpnia będą przyjmowane nowe wnioski o zasiłki na okres od 1 października 2017 r. Przy weryfikacji świadczeń należnych od 1 października będzie brany pod uwagę dochód za 2016 rok.

Ci rolnicy, którzy będą chcieli udokumentować swoje dochody przy składaniu wniosku o świadczenie 500 plus należne od 1 października 2017 r.  (jest to ważne przy ubieganiu się o zasiłek już na pierwsze dziecko), muszą poczekać na obwieszczenie prezesa GUS, podające wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszane do 23 września.

Zatem będą mogli złożyć wnioski nie od 1 sierpnia, jak większość świadczeniobiorców, ale dopiero w ostatnich dniach września - a to oznacza, że świadczenie za październik mogą otrzymać dopiero do końca listopada, a nie jeszcze w październiku, jak inni świadczeniobiorcy, którzy złożą wnioski już w sierpniu.

„Czy tak jest? A może mogą złożyć wniosek od 1 sierpnia i potem go tylko uzupełnić o oświadczenie dotyczące dochodów - i otrzymać należność za październik w październiku?” – zapytaliśmy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

„Jeśli wniosek o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko zostanie złożony w sierpniu, a wnioskodawca lub członek rodziny uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego, które to dochody ustala się w oparciu o obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, wydawane w terminie do dnia 23 września, gminny organ właściwy, tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta, jak najbardziej przyjmie taki wniosek ale decyzję administracyjną ustalająca prawo do uzależnionego od dochodu świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, wyda po ukazaniu się ww. obwieszczenia GUS. Powyższa procedura nie wymaga jakiegokolwiek uzupełniania wniosku przez wnioskodawcę.

Złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w sierpniu danego roku, zgodnie z przepisami ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, daje gwarancję, że przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego przysługującego za październik danego roku następuje do końca października tego roku, a więc zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia wychowawczego także od pierwszego miesiąca nowego okresu. Dotyczy to także spraw, w których niezbędne będzie ustalenie dochodu z gospodarstwa rolnego w oparciu o ww. wskaźnik publikowany przez GUS” – wyjaśniło ministerstwo.

Tyle tylko, że rolnik nie złoży w sierpniu „wniosku wraz z dokumentami”, jak chce art. 21 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Dopytywaliśmy więc dalej, kiedy 500 plus za październik dostaną  rolnicy, którzy nie złożą "wniosku wraz z dokumentami" w sierpniu, tylko  w końcu września.

Ministerstwo Rodziny przyznało wreszcie, że rolnicy poczekają na należność dłużej niż inni – a nawet, jeśli nie złożą wniosku od razu we wrześniu, tylko w październiku, mogą poczekać aż do końca roku:

„zgodnie z zapisem art. 21 ust. 4-5c ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – w brzmieniu, które obowiązywać będzie od dnia 1 sierpnia 2017 r.:

4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

5. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

 5a. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

5b. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

5c. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Z powyższego wynika, że osoby, w tym rolnicy, którzy wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złożą w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września br., przyznane świadczenie za październik otrzymają w terminie do dnia 30 listopada br.”

A szkoda.

Upominaliśmy się o zmianę tego zapisu jeszcze rok temu.

Więcej: 500 plus dla rolnika później

„Należy przypomnieć, że jest to powszechna procedura, od prawie 9 lat co roku stosowana przy przyznawaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego” – tłumaczy jednak Ministerstwo Rodziny i najwyraźniej nie widzi problemu.

Warto więc zauważyć, że wstrzymanie należności na dwa miesiące w okresie wzmożonych szkolnych wydatków może być jednak problemem zwłaszcza dla najuboższych rodzin –  a to ich dotyczy właśnie konieczność wykazania wysokości dochodu. Szczególnie trudno może być tym, którzy nie otrzymają nawet świadczenia z funduszu alimentacyjnego...