Nowe przepisy zobowiązują wszystkie gminy, w tym również gminy wiejskie, do stosowania jednolitych zasad selektywnego zbierania odpadów komunalnych w podziale na frakcję odpadów z papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych oraz ulegających biodegradacji. Nowe zasady mają przełożyć się m. in. na zmniejszenie opłat za odbiór segregowanych odpadów.

Gminy muszą poinformować właścicieli nieruchomości, w tym mieszkańców prowadzących gospodarstwa rolne, o ewentualnych zmianach wynikających z nowego systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych i terminach ich wprowadzenia na terenie gminy.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów stosowne zmiany powinny zostać dokonane tak, aby do końca tego roku odpowiednio oznakować pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych, a nie później niż do dnia 30 czerwca 2022 roku zapewnić, żeby pojemniki były w odpowiednim kolorze.

Tak jak dotychczas, nowe zasady selektywnego zbierania odpadów dotyczą odpadów komunalnych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, to jest: odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.

Zatem od tego czasu odpady komunalne powinny być zbierane w podziale na cztery główne frakcje + odpady zmieszane:

PAPIER (kolor niebieski),
METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (kolor żółty),
SZKŁO (kolor zielony)
BIO (kolor brązowy).

Dodatkowo gminy otrzymały okres przejściowy na wdrożenie zasad określonych w rozporządzeniu w terminach uzależnionych od czasu zakończenia umów między gminami a firmami odbierającymi odpady komunalne, lecz nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r.

Źródło: Ministerstwo Środowiska
Źródło: Ministerstwo Środowiska